น.ส.ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

งานด้านธุรการ-สารบรรณ
- ลงทะเบียนรับ-ส่ง เอกสารของรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และของหน่วยประกันคุณภาพฯ
- แจ้งเวียนเอกสารต่างๆ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยประกันคุณภาพฯ
- รวบรวมและจัดเก็บเอกสารของหน่วยประกันคุณภาพฯ

งานด้านระบบปละกลไกการประกันคุณภาพฯ
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะฯ สำหรับภาควิชา/วิทยาลัยการชลประทาน และสถาบัน
- จัดทำร่างรายงานการประเมินฯ ส่งทุกหน่วยงานทำการทักท้วง/แก้ไข
- จัดทำรายงานผลการประเมินฯ พร้อมจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุง และติดตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.๐๑) จากหน่วยงาน
การตรวจประเมินภายในระดับมหาวิทยาลัย
- จัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะฯ เสนอมหาวิทยาลัย
การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
- จัดเตรียมข้อมูล และเอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก สำหรับการตรวจสอบ

งานด้าน IT ของหน่วยประกันคุณภาพฯ
   - จัดเก็บไฟล์ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ ขึ้นเว็บไซต์งานประกันคุณภาพฯ
- การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการจัดเตรียมข้อมูลในการทำเอกสารต่างๆ ของงานประกันคุณภาพฯ

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   - รับเรื่อง และติดต่อประสานงานในส่วนของหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
- ประสานงานการนำแฟ้มเข้า-ออก ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร และห้องหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
- รวบรวมและสรุปข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจตามกิจกรรมที่คณะฯ จัด
- คณะทำงานการจัดงาน/กิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ  เช่น งานครบรอบสถาปนาคณะฯ งานการประกวดผลงานโครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (PQI)  เป็นต้น

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

การฝึกอบรม

การฝึกอบรม-ดูงาน

การศึกษาดูงาน

การศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล

ผลงาน/รางวัล