รัชภร พานิชเฮง

หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
การศึกษา
: ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร     

1) ประสานงานการกำหนดวันตรวจประเมินระดับหลักสูตรส่งสำนักงานประกันคุณภาพ เพื่อกำหนดวันตรวจประเมินฯ
2) จัดทำแบบฟอร์มแจ้งเวียนประธานหลักสูตรเพื่อเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตรเสนอ มก. เพื่อออกประกาศแต่งตั้ง
3) ประสานงานกับเลขานุการคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตรเรื่องกระบวนการตรวจประเมิน
4) ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าเดินทางของคณะกรรมการในกรณีสังกัดนอก มก.
5) รวบรวมรายงานการตรวจประเมินระดับหลักสูตร และ มคอ. 7 ตามรายงานผลการตรวจประเมินฯ ผ่านระบบ มคอ. ออนไลน์  เสนอคณะฯ เพื่อทราบผลการประเมิน และจัดส่ง มก. พร้อมแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในปีต่อไป
6) ดูแลระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ (Admin Faculty) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
6.1) เพื่อดำเนินกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานระดับหลักสูตร (Admin Curriculum) ในระบบ CHE QA Online ให้กับประธานหลักสูตร และเลขานุการตรวจประเมินหลักสูตร เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลบนระบบ
6.2) ตรวจสอบผลการประเมินระดับหลักสูตร  ผ่านระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร กับผลการประเมินฯ ทุกหลักสูตรของคณะฯ ตามที่สำนักงานประกัน มก. กำหนด

 งานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (สกอ.+มก.)  

1) จัดทำร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะฯ  เสนอคณะกรรมการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย พร้อมรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
-ข้อมูลแต่ละองค์ประกอบจากผู้บริหาร และหน่วยงานในสำนักงานเลขานุการ
-ฐานข้อมูลกลางของ มก. เช่น กองแผนงาน สำนักบริการคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่ บัณฑิตวิทยาลัย สวพ. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2) รวบรวมผลการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมนำผลการดำเนินงาน พร้อมเอกสารหลักฐานลงในเว็บไซต์ CHE QA Online เพื่อรับการตรวจประเมินฯ ผ่านระบบ
3) จัดเตรียม PowerPoint รายงานผลการดำเนินงาน/เอกสารประกอบการประเมินฯ/สถานที่/และผู้รับการสัมภาษณ์
4) ดูแลและให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมนำเยี่ยมหน่วยงาน
5) ประสานงานผู้รับผิดชอบข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบหากคณะกรรมการฯ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
6) เสนอรายงานผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา ทราบ
7) จัดทำร่างแผนพัฒนาปรับปรุงจากคณะกรรมการฯ มอบผู้บริหารที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ์ มอบ มก.
8) ติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.02) ทุกรอบ 3 เดือน จากผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอมหาวิทยาลัย

งานด้านการจัดทำข้อมูลระบบสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ QAIS
1) กำหนดสิทธิผู้เข้าใช้ระบบ QAIS ให้กับทุกหน่วยงาน
2) ช่วยตรวจสอบและติดตามการกรอก/แก้ไขข้อมูลบนระบบ QAIS ให้ครบถ้วน/ถูกต้อง
3) นำข้อมูลจากระบบ QAIS จัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR

งานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ด้วยเกณฑ์ EdPEx

1) จัดทำร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะฯ  เสนอคณะกรรมการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย พร้อมรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
-ข้อมูลแต่ละองค์ประกอบจากผู้บริหาร และหน่วยงานในสำนักงานเลขานุการ
-ฐานข้อมูลกลางของ มก. เช่น กองแผนงาน สำนักบริการคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่ บัณฑิตวิทยาลัย สวพ. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2) รวบรวมผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx  7 หมวด
3) ติดต่อประสานงานกับสำนักงานประกันในการเข้าตรวจเยี่ยมคณะฯ และจัดเตรียมผู้รับการสัมภาษณ์ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด
4) แจ้งเวียนผลการประเมินฯ ให้ผู้บริหารทราบ

งานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะฯ  

1) จัดเตรียมแบบประเมินความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง รายงานผลบริหารความเสี่ยง มอบผู้บริหารให้ข้อมูล
2) จัดทำแบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง / ปี เพื่อเสนอ มก. และคณะฯ
3) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เสนอ มก.  และคณะฯ

งานประชุมคณะกรรมการ : ทำหน้าที่เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  และปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตำแหน่ง ดังนี้

1) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
2) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
3) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการของ คณะ มก. และหน่วยงานอื่นๆ

คณะกรรมการของคณะ

1) คณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี (Annual Report) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับปีการศึกษา 2559 สั่ง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
2) รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ 5 ส. สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
3) ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
4) ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์
5) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารสำนักงานเลขานุการ
6) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (Peer Review) สำนักงานเลขานุการ ปีการศึกษา 2549

คณะกรรมการของ มก.และหน่วยงานอื่นๆ

1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีตกลงราคา สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560
2) เลขานุการคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร : วันที่ 19 สิงหาคม 2559 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย / วันที่ 25 ส.ค. 2559 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน และ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3) วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อหนังสือรายงานประจำปี 2558 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีตกลงราคา
4) วันที่ 17-18 กันยายน 2558 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2557 ประเมินคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
5) วันที่ 9-10 กันยายน 2557 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา สำนัก สถาบัน หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต ปีการศึกษา 2556 ประเมินคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
6) วันที่ 14-15, 17 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย คณะมนุษยศาสตร์  กลุ่มที่ 4 ประเมินองค์ประกอบที่ 4,5  สมศ. 5,6,8,9 ของ 8 ภาควิชา
7) ประจำปี 2556 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์
8) วันที่ 24-25 มิถุนายน 2556 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ปีการศึกษา 2555
9) วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. ปีการศึกษา 2554
10) ปีการศึกษา 2554 – 2557 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สำหรับภาควิชา/วิทยาลัยการชลประทาน สำนักงานเลขานุการ และสถาบัน หน่วยงานสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
10) วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2554 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
11) วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2553 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
12) วันที่ 5-6 สิงหาคม 2551 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
13) วันที่ 17-18 สิงหาคม 2549 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1) งานประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารคณะฯ
1.1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งทุกๆ 1 ปี
1.2) ประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
1.3) ประเมินผลการบริหารงานของรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์ ประธานโครงการ ผู้อำนวยการสถาบัน และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
2) งานด้านการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานเลขานุการ ประเมินทุกปีการศึกษา
3) งานด้านฝ่ายประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม และคณะทำงานการจัดกิจกรรมหรือการจัดงานของคณะฯ เช่น งานปีใหม่ งานวันสถาปนา งานสัมมนา ฯลฯ

รับผิดชอบทางการเงิน

1) 2558 ถึงปัจจุบัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
2) 2557 ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
3) 2556 กรรมการตรวจรักษาเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์
4) 2554 กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
5) ทุกปี จัดทำคำขออนุมัติเบิกเงินรายได้เพื่อใช้ในกิจกรรมการรับการตรวจประเมินฯ และกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

1) 2552 – ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
2) 2545 – ปัจจุบัน (14 ปี) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
3) 2544 – 2545 (1 ปี) หัวหน้าสต๊อก บริษัท ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
4) 2540 – 2543 (3 ปี) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
5) 2532-2539 (7 ปี) พนักงานฝ่ายตรวจรับสินค้า บริษัท การ์เด้นออฟอีเด็น จำกัด

การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

ปี 2561

1) 3 กุมภาพันธ์ 2561 สัมมนาและอบรม การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และ The Happiness Mind to Smart Work and Life สำเร็จในงาน สุขในชีวิต ด้วย Happiness Mind ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ

ปี 2560

1) 27 กรกฎาคม 2560  อบรมพัฒนาทักษะคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะ สถาบัน สำนัก และเตรียมความพร้อมพร้อมเรื่องการตรวจสอบครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ห้องประชุม 306 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
2) 21 กรกฎาคม 2560 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับกรรมการ/เลขานุการ/ผู้สังเกตการณ์ (09.30-12.00น.)  ห้องประชุมรวงข้าว คณะเกษตร มก.
3) 19 กรกฎาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ณ ห้องปฏิบัติการ 303 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์
4) 22-23 พฤษภาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวน/วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับคณะ มก. ปีการศึกษา 2559 ณ คณะประมง จัดโดย สปค. มก.
5) วันที่ 23 และ 30 เมษายน 2560 อบรม Performance Management System : PMS (ทักษะการบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้บังคับบัญชา) ณ รร.รามาการ์เด้นส์ จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
6) วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560 อบรม Google for Education / Google Sites & Classroom ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
7) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 (09.00-12.00 น.) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS) ห้องประชุมอดุลวิทย์ อ.50 ปี มก. จัดโดย สปค. มก.
8) วันที่ 13-14 มกราคม 2560 สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ / อบรมเชิงปฏิบัติการ The Powerful Team ณ ริเวียร่า รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ปี 2559

1) วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
2) วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารระพี สาคริก สำนักทะเบียนและประมวลผล
3) วันที่ 25 ตุลาคม 2559 อบรม “สุดยอดหัวหน้างาน : เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งใช้ชีวิต” โดย อ.สมบุญ ธีรธรรมานุกูล จัดโดย สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4) 16 กันยายน 2559 โครงการสัมมนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เรื่อง “ความเสี่ยง ภัยคุกคามหรือโอกาส” สำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จัดโดยสำนักงานตรวจสอบภายใน มก. ณ ห้องประชุม Auditorium 306 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์
5) วันที่ 2 สิงหาคม 2559 อบรมพัฒนาทักษะคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะ สถาบัน สำนัก เรื่อง “การตรวจสอบเงินรับฝาก อย่างมืออาชีพ” โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร
6) วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ประจำปีการศึกษา 2558 จัดโดย สำนักงานประกันคุณภาพ มก. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 508 ชั้น 5
7) วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 อบรมพัฒนาทักษะคณะกรรรมการตรวจสอบภายใจประจำคณะ สถาบัน สำนัก เรื่อง “การตรวจสอบการจัดเก็บเงินรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล” โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร มก.
8) วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น. โครงการชี้แจงการทำหน้าที่เลขานุการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. ปีการศึกษา 2558 จัดโดย สำนักงานประกันคุณภาพ มก. ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร
9) วันที่ 27 มิถุนายน 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำรายงานผลการดำเนินการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ในระบบ มคอ.มก. (KU-TQF) โดย ฝ่ายบริการการศึกษา ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
10) วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00น. อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS) ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
11) วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 อบรม Info Graphic กับการทำงานยุคใหม่ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 807 ชั้น 8 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
12) วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 อบรมโครงการ PQI เรื่อง การสร้างกระบวนการคิดสำหรับสร้างสรรค์ผลงาน ณ ห้องเรียนโครงการ ป.โท วิศวกรรมความปลอดภัย 9803/1 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ อาคาร 9 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
13) วันที่ 26-27 เมษายน  2559 อบรมการสร้างเว็บองค์กรด้วย WordPress ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 807 ชั้น 8 อาคารสำนักบริกาคอมพิวเตอร์
14) วันที่ 16 มีนาคม 2559 (13.00-16.00น.) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 406 ชั้น 4 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
15) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  ประชุมชี้แจงคู่มือประกันคุณภาพภายใน มก. ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และห้องประชุม กำพล อดุลวิทย์
16) วันที่ 13-14 มกราคม 2559  ฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx มก. ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง

ปี 2558

1) วันที่ 13 ตุลาคม 2558  ประชุมชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA  รุ่นที่ 1 ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร มก.
2) วันที่ 11 กันยายน 2558  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อประเมิน 3 ระดับ” ปีการศึกษา 2557 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
3) วันที่ 18 สิงหาคม 2558 โครงการชี้แจงการทำหน้าที่เลขานุการผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 ตึก 50 ปี
4) วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ฝึกอบรมในหัวข้อ “พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับการค้นหาสมรรถนะ” โรงแรม มิราเคิลแกรนด์
5) วันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 จัดอบรมในโครงการพัฒนาผลิตภาพ และคุณภาพภายในองค์กร (PQI) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวฯ
6) วันที่ 21 พฤษภาคม 2558  โครงการอบรม การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS) ปีการศึกษา 2557 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 409 ชั้น 2 สบค. มก.
7) วันที่ 8-10 เมษายน 2558 อบรม TQA Criteria รุ่นที่ 7  รร. สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กทม. จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
8) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS)  สำนักบริการคอมฯ
9) วันที่ 20 มกราคม 2558  อบรมสารสนเทศสำหรับงานบริหารและธุรการ สำนักบริการคอมฯ
10) วันที่ 15 มกราคม 2558 ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคาร 50 ปี
11) วันที่ 6 มกราคม 2558 อบรม Google Apps  สำหรับการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม

ปี 2557 

1) วันที่ 18 สิงหาคม 2557  โครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับคณะวิชา และสถาบัน/สำนัก ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ และห้องธีระ สูตะบุตร
2) วันที่ 8 สิงหาคม 2557  อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพ มก. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
3) วันที่ 5 สิงหาคม 2557  อบรมหัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย เรื่อง การสื่อสารภายในองค์กร และการคิดเชิงวิเคราะห์ โรงแรมรามาการเด้นส์
4) วันที่ 27 มิถุนายน 2557  ประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการดำเนินงานรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. ปีการศึกษา 2557 ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
5) วันที่ 25 มิถุนายน 2557  ประชุมชี้แจงแนวางการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับคณะกรรมการประเมิน ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคาร 50 ปี
6) วันที่ 7 พฤษภาคม 2557  อบรมการใช้โปรแกรม SPSS ขั้นพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ห้องคอมพิวเตอร์ 0213 อาคาร 14 ชั้น 3  คณะวิศวฯ
7) วันที่ 8 เมษายน 2557  อบรมโครงการ PQI ครั้งที่ 3 เรื่อง “การเขียน Proposal” ห้องประชุม 0203 อาคาร 14 ชั้น 2 คณะวิศวฯ
8) วันที่ 28 มีนาคม 2557  อบรมโครงการ PQI ครั้งที่ 3 เรื่อง “กระบวนการและเครื่องมือในการแก้ปัญหา โดย Micorsoft Excel และโปรแกรม Minitab” ห้องประชุม 0203 อาคาร 14 ชั้น 2 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 0313 คณะวิศวฯ
9) วันที่ 25 มีนาคม 2557 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์”  ห้องประชุม 0203 อาคาร 14 ชั้น 2 คณะวิศวฯ
10) วันที่ 24 มีนาคม 2557  อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ประจำปีการศึกษา 2556 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน
11) วันที่ 12 มีนาคม 2557  โครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 2 “เปิดมุมมอง สะท้อนผลงานวิจัยที่ดี ควรเป็นอย่างไร (สายสนับสนุน)” ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคาร 50 ปี
12) วันที่ 4 มีนาคม 2557 โครงการจัดการความรู้ เรื่อง “แนวปฏิบัติในการดำเนินงานของเลขานุการคณะผู้ประเมิน” สำนักงานประกันคุณภาพ มก. อาคาร 50 ปี ชั้น 9
13) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. สมศ. และ CHE  QA Online  ห้องประชุม 3-501 ชั้น 5 อาคาร  3 คณะสังคมศาสตร์

ปี 2556

1) วันที่ 30-31 ตุลาคม 2556 อบรมเชิงปฏิบัติการ Work System ของสำนักงานเลขานุการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
2) วันที่ 18 กันยานน 2556 อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานเลขานุการ (ภาคบรรยาย) คณะวิศวกรรมศาสตร์
3) วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2556 โครงการ การให้ความรู้ EdPEx แก่ทีมบริหารและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4) วันที่ 13 มิถุนายน 2556 อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกา (CHE QA Online) ประจำปีการศึกษา 2555 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มก.
5) วันที่ 6 มิถุนายน 2556 โครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 ห้องประชุม ธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคาร 50 ปี
6) วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 อบรม เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการเป็นเลิศ (EdPEx) ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
7) วันที่ 21-22 มีนาคม 2556 อบรบการเขียนคู่มือการปฏิบัติการผังไหล  จ.นครนายก
8) วันที่ 18-19 มีนาคม 2556  อบรมพัฒนาขีดความสามารถของการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพ ครั้งที่ 2 เรื่อง “กระบวนการและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา” และ “วิธีการเขียนข้อเสนอโครงงาน”  ห้องประชุม 8401 อาคาร 8 ชั้น 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์
9) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556  ประชุมการขี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปี 2555 สำหรับคณะวิชาและสำนัก /สถาบัน ห้องประชุมธีระ สูตบุตร อาคาร 50 ปี มก. สำนักประกันคุณภาพ มก.

ปี 2555
1) วันที่ 24-25 ธันวาคม 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กระบวนการจัดทำแผน รุ่นที่ 1” ห้องประชุม 303 ชั้น 3 คณะประมง สำนักงานประกันคุณภาพ มก.
2) วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลความต้องการในการจัดทำฐานข้อมูลประกันคุณภาพ ระยะที่ 2 ห้องประชุมหยกมณี ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3) วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2555 ประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลความต้องการในการจัดทำฐานข้อมูลประกันคุณภาพ ระยะที่ 2 ณ มก. กำแพงแสน มก.กำแพงแสน สำนักประกันคุณภาพ
4) วันที่ 29 มิถุนายน 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online system) ประจำปีการศึกษา 2554 ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก.
5) วันที่ 20 มิถุนายน 2555 ชี้แจงการประเมินคุณภาพภายใน มก. ปีการศึกษา 2554 ทีมเลขานุการ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคาร 50 ปี
6) วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน : ผังไหล จปร. จ.นครนายก
7) วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 อบรมการใช้โปรแกรม VISIO คณะวิศวกรรมศาสตร์
8) วันที่ 23-24, 30 เมษายน 2555 อบรมพัฒนาขีดความสามารถของการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพ เรื่อง “กระบวนการและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. งานแผนและประกันคุณภาพ
9) วันที่ 16 มีนาคม 2555 ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา มก. ปีการศึกษา 2554 องค์ 2 ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคาร 50 ปี มก. สำนักประกันคุณภาพ มก
10) วันที่ 13 มีนาคม 2555 ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา มก. ปีการศึกษา 2554 องค์ 4-5 ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคาร 50 ปี มก. สำนักประกันคุณภาพ

ปี 2554

1) วันที่ 29 มีนาคม 2554 อบรม เปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีการทำงานอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคชุมชนนักปฏิบัติ
2) วันที่ 25 มกราคม 2554  ประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. และ สมศ. ประจำปี 2554 ห้องประชุมอาคารนานาชาติ (ชั้น 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์
3) วันที่ 18 มกราคม 2554 อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร 1 มก. ประจำปี 2553  รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม EC 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัตการ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.

ปี 2553

1) วันที่ 23 ธันวาคม 2553 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การคิดอย่างสร้างสรรค์ (Innovative Thinking) ห้องประชุม 8403 อาคาร 8 ชั้น 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดย งานบริการวิชาการและวิจัย
2) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 อบรม ภาวะผู้นำแห่งความเป็นเลิศ
3) วันที่ 16 ตุลาคม 2553 อบรม การบริการการเปลี่ยนแปลงและยุทธศาสตร์ และ KOI
4) วันที่ 14-15 ตุลาคม 2553 อบรมเทคนิคการจัดทำแผนกลยุทธ์
5) วันที่ 2 ตุลาคม 2553  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สุดยอดผู้บริหารมือใหม่” คณะวิศวฯ มก.  ห้องประชุม 8401 อาคาร 8 ชั้น 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์
6) วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างงานบริการ
7) วันที่ 30 มีนาคม 2553 ประชุมชี้แจงการใช้ระบบสารสนเทศบนเว็บไซต์
8) วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2553 ฝึกอบรมหลักสูตร “กระบวนการและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาแบบ QC (QC Process and Tool Problem Soiving) ห้องประชุม 8401 อาคาร 8 ชั้น 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์
9) วันที่ 12 มกราคม 2553 อบรมเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2007 อย่างมืออาชี รุ่นที่ 1

ปี 2552

1) วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เรื่อง “KM. QA การจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพและข้อมูล ก.พ.ร.
2) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552  ฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง “SciFinder Database” ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ จัดโดย สำนักหอสมุด มก.

ปี 2551

1) วันที่ 21-23 เมษายน 2551  ฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา หลักสูตร 3  รุ่นที่ 2 ณ คณะศึกษาศาสตร์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2550

1) วันที่ 12-13 ธันวาคม 2550 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ นำเสนอข้อมูลกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพในแต่ละองค์ประกอบ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคาร 50 ปี

ปี 2549

1) วันที่ 13-15 ธันวาคม 2549  อบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม” รุ่นที่ 57  ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา1 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ปี 2547

1) วันที่ 24-29 พฤษภาคม 2547 อบรมคอมพิวเตอร์ การสร้างสรรค์ภาพสวยด้วย Photoshop  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 14 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
2) วันที่ 14 พฤษภาคม 2547 อบรมการตรวจสอบคุณภาพภายในระดับคณะแก่ผู้บริหารและบุคลากร ห้องประชุม-สัมมนา 8403 อาคารปกิบัติการและวิจัย (อาคาร 8) ชั้น 4

การศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

1) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ดูงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3) วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 โครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ ประจำปี 2557 กรณีศึกษา : ม.มหิดล ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดทำข้อมูล QS Ranking และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดทำข้อมูล UI Green Metric Ranking  จัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพ มก.
5) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555  ศึกษาดูงานด้านงานแผนและประกันคุณภาพ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยงานแผนและประกันคุณภาพ คณะวิศวฯ
6) วันที่ 26 มกราคม 2554 ดูงานด้าน KM ที่โรงพยาบานศิริราข
7) วันที่ 13-18 ตุลาคม 2552 ดูงานมหาวิทยาลัย Pusan National University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี, Tsinghua University, Peking University และงาน China Education Expo’2009 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
8) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 โครงการ “เยี่ยมบ้านคุณภาพ กรณีศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”    จัดโดย สำนักงานประกันคุณภาพ มก.
9) วันที่ 26 มิถุนายน 2551 โครงการ “เยี่ยมบ้านคุณภาพ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”  จัดโดย สำนักงานประกันคุณภาพ มก.
10) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ของเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ/ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
11) วันที่ 12-14 ตุลาคม 2550 ศึกษาดูงานของบุคลากรสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวฯ ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กรุงเทพฯ  ณ เมืองเชินเจิ้น และฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลงาน/รางวัล

ผลงาน

1) พัฒนาเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

วิทยากรบรรยาย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้

1) วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 ประชุมชี้แจงการใช้ระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2559 สำหรับประธานหลักสูตร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 0401 อาคาร 14 ชั้น 4 (เอกสาร)
2) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ผู้ช่วยวิทยากรอบรม หลักสูตร “การใช้งาน Excel สำหรับงานธุรการแบบมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. วิทยากรโดย รศ.ดร.เสรี เศวตเศรรี
3) วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ประชุมชี้แจงการใช้ระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2558 สำหรับประธานหลักสูตร และเลขานุการประเมินหลักสูตร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 0401 อาคาร 14 ชั้น 4 (เอกสาร)
4) วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ประชุมชี้แจงการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 0401 อาคาร 14 ชั้น 4  (เอกสาร)
5) วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 วิทยากรโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR” ณ วิทยาเขตกำแพงแสน (เอกสาร)
6) วันที่ 22 มิถุนายน 2558 วิทยากรประชุมชี้แจง “การใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพ Quality Assurance Information System : QAIS” (เอกสาร)
7) วันที่ 25 มีนาคม 2557 วิทยากรโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เอกสาร)
8) วันที่ 21 มกราคม 2557 วิทยากรโครงการอบรม “การประกันคุณภาพการศึกษา สำคัญต่อองค์กรอย่างไร”  คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (เอกสาร)
9) วันที่ 29 มีนาคม 2556 วิทยากรโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการใช้ Microsoft Office ในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ”  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 0313 อาคาร 14 ชั้น 2 (เอกสาร)
10) วันที่ 23 มีนาคม 2554 วิทยากรบรรยาย “โครงการศึกษาอบรมงานประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน”   ณ คณะวิศวฯ กพส. ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคา 9 (เอกสาร)
11)  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 วิทยากรการถ่ายทอด “วิธีการกรอกข้อมูลประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านหลักสูตรและการพัฒนางานด้านวิชาการ” ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 0313 อาคาร 14 ชั้น 3 (เอกสาร)
12)  วันที่ 25 มีนาคม 2552 วิทยากร : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (citation) โดยใช้ฐานข้อมูล scopus และ google scholar  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 0313 อาคารชูชาติ กำภู (อาคาร 14 ชั้น 3)คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เอกสาร)
13) วันที่ 29 มกราคม 2550  บรรยายพิเศษร่วมกับ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เรื่อง การเก็บข้อมูลตามตารางแบบกรอกข้อมูลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก สำหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2549 ณ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร (เอกสาร)

คู่มือ

1) คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

รางวัล

1) รางวัลระดับคณะ รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 3 โครงการ Best Suggestion Awards ประจำปี 2560 เรื่อง “ปรับปรุงลิฟต์ให้ปลอดภัยและน่าใช้” ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 (รางวัล)

2) รางวัลระดับคณะ รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับ 2 โครงการ Best Suggestion Awards ประจำปี 2559 เรื่อง “everything can find, just open website : ทุกสิ่งหาได้แค่เปิดเว็บไซต์” ณ วันที่  1 สิงหาคม 2559 (รางวัล)

3) รางวัลระดับคณะ รางวัลชมเชย ลำดับที่ 2 โครงการ Best Suggestion Awards ประจำปี 2558 เรื่อง “การจัดทำคลังข้อมูลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.” ณ วันที่ 29 ก.ค. 2558 (รางวัล)