พัทธนันท์ แนขุนทด

ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

การศึกษา    :

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

งานงบประมาณแผ่นดินประจำปี

- จัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ

- รายงาน ตรวจสอบผลเป้าหมายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ เป็นรายไตรมาส

- การจัดสรรเงินค่าวัสดุ  ค่าพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ

- การจัดสรรงบลงทุน ปีงบประมาณ

- สรุป  ขออนุมัติ  เปลี่ยนแปลงการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ

- สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร-รายจ่ายจริง  การใช้เงินงบประมาณประจำปี/ เดือน

งานงบประมาณเงินรายได้คณะฯ

- จัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ผ่านระบบ e-Revenue

- สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร-รายจ่ายจริงประจำปี/ เดือน

- ตรวจสอบ เสนอกรอบเครื่องปรับอากาศของหน่วยงานคณะฯ

- การปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี

งานด้านแผนและประกันคุณภาพ  รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของคณะฯ

- งานด้านแผนปฏิบัติราชการ  แผนกลยุทธ์  แผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติงานประจำปี

- รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญด้านต่างๆ ของคณะฯ

- ประสานงาน/ตรวจสอบการจัดตั้ง/ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะฯ/ปรับแผนภูมิโครงสร้าง

- จัดทำข้อมูลหนังสือรายงานประจำปี

- จัดทำข้อมูล  และช่วยงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

- งานด้านคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

-  เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา ของคณะฯ

งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานคณะกรรมการเก็บรักษาเงินคณะฯ

- งานกิจกรรมคณะฯ

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

- พนักงานฝ่ายขาย  บริษัท โกรเลียร์ จำกัด  ปี ๒๕๓๖-๒๕๓๗ (๙ เดือน)

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ส่วนเพาะชำกล้าไม้  กรมป่าไม้ ปี ๒๕๓๗-๒๕๓๘  (๑.๔ ปี)

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานเลขานุการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๓๘ – ๒๕๕๐ (๑๑ ปี )

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานเลขานุการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน

การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

ประัวัติการฝึกอบรม/ดูงาน ปี 2552-2556

การศึกษาดูงาน

การศึกษาดูงาน

 

JD-IDPs

Job Description

IDPs : ปี 2556/2557/2558

 

ผลงาน/รางวัล

ผลงาน/รางวัล

รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2553