นิตยา จูคลองตัน

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
การศึกษา    
บช.บ(บัญชีบัณฑิต)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

- เขียนเช็คทุกประเภท
 - คุมทะเบียนเงินสำรองจ่าย 10%
 - เบิกถอนเงินสำรองจ่าย 10% จากกองคลัง
 - ทะเบียนคุมเล่มเช็ค,  ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค
 - โอนเงินทุกประเภท
 - เงินเดือนพนักงานและค่าจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 - นำส่งเงินประกันสังคม,  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,  เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ มก.
 - นำส่งเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของพนักงานเงินรายได้
 - รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินเดือน (แบบ 4200) ส่งกองคลัง
 - เบิกค่าสมนาคุณประจำตำแหน่งหัวหน้าภาคและรองหัวหน้าภาค
 - เบิกและสรุปยอดเงินการใช้โทรศัพท์คณะ
 - ถอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานเงินรายได้ (กรณี พนง.ลาออก)
 - เก็บยอดเงินภาษีค่าสมนาคุณประจำตำแหน่งหัวหน้าภาคและรองหัวหน้าภาคส่งกองคลัง
  เพื่อออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ประจำปี
 - เก็บยอดเงินนำส่งประกันสังคมของพนักงานเงินรายได้ของคณะฯ และภาควิชาส่งกองคลังเพื่อออกหนังสือรับรอง
 - นำส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานราชการให้กองคลัง

ประวัติการทำงาน

 

การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

ปี 2559

- หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ความเข้าใจด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

- หลักสูตที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน

ปี 2558

- การแก้ไขปัญหาด้านเอกสารบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการรับรู้รายการบัญชี

อบรมในโครงการพัฒนาผลิตภาพ และคุณภาพภายในองค์กร (PQI) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558วันที่ 29-30 มิ.ย. 58 ณ ห้องเรียน 507 ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปี 2556

- การวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่ายสำหรับส่วนราชการ  ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2556

การศึกษาดูงาน

การศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล

ผลงาน/รางวัล