วัทธณา จิรเสถียรพร

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
การศึกษา    
บธ.บ(บัญชีบัณฑิต)

 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 

  • งานรับ – จ่ายเงิน รายได้ / เงินพัฒนาวิชาการ (ERP)
  • ตรวจสอบ/เบิกจ่ายเงินบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะฯ เช่น-          บัญชีคณะวิศวกรรมศาสตร์   มก. เลขที่  069-2-00649-7

-          บัญชี สวัสดิการคณะวิศวกรรมศาสตร์
-          ดูแลการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการคณะฯ  จำนวนวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

  • งานสรุปข้อมูลการรายงานร้านค้าประจำเดือน
  • งานสรุปการรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

 

การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

ปี 2559

- หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ความเข้าใจด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

- หลักสูตที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน

ปี 2558

- นักบัญชียุคใหม่กับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ

ปี 2557

- การตรวจสอบและคตวบคุมคุณภาพหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ

ปี 2556

- การวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่ายสำหรับส่วนราชการ  ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2556

การศึกษาดูงาน

การศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล

ผลงาน/รางวัล