อัจฉรา ฤกษ์อุโฆษ

ตำแหน่ง :  พนักงานพิมพ์ ส3   โทร. 1187

การศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   สาขาวิชา พาณิชยกรรม

ประสบการณ์การทำงาน  :    15 ปี

การปฏิบัติงาน/JD

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

งานเวียนเอกสาร :

  • สำเนาเรื่องต่าง ๆ แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบหนังสือเวียน
  • สำเนาเรื่องต่าง ๆ แจ้งภาควิชา/หน่วยงาน ผ่านระบบรับ-ส่งหนังสือ
  • สำเนาเรื่องต่าง ๆ แจ้งภาควิชา/หน่วยงาน ภายในคณะฯ
  • สำเนาเรื่องต่าง ๆ ตอบกลับคืนหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

งานพิมพ์เอกสาร :

  • พิมพ์หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ประเภทคนไข้ใน)
  • พิมพ์หนังสือเวียนงานศพแจ้ง กองกลาง มก. และบุคลากรภายในคณะ
  • พิมพ์รายงานหนังสือสารบรรณรับเข้า-ส่งออก
  • พิมพ์รายงานการสำรวจบุตรบุคลากรเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนสาธิต มก.
  • พิมพ์รายงานการรับบริจาคปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มก.
  • พิมพ์รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี
  • พิมพ์รายงานการส่งเอกสารทางไปรษณีย์
  • พิมพ์รายงานการขอซื้อกระดาษหัวจดหมายภาษาอังกฤษ

งานจัดเก็บเอกสาร :

  • จัดเก็บหนังสือสารบรรณ ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหมวดหมู่ – รหัสแฟ้ม
  • จัดทำทะเบียนจัดเก็บหนังสือสารบรรณ  ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
  • สแกนเอกสาร จัดเก็บในโปรแกรมสำเร็จรูป ระบบรับ-ส่ง หนังสือ เพื่อการสืบค้น
  • จัดทำทะเบียนทำลายเอกสารทิ้ง  ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
  • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เขียนโปรแกรม ในการปรับปรุงระบบรับ-ส่งหนังสือ
  • ประสานงานกับผู้เขียนโปรแกรม ในการทำระบบจัดเก็บ-ทำลายหนังสือสารบรรณ

 งานกองทุนการศึกษานิสิต :

งานพิธีการ/กิจกรรม :
  • ดูแล จัดให้บริการยืม/คืน วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับพิธีสงฆ์
  • ดูแล จัดให้บริการยืม/คืน ป้ายสามเหลี่ยม  ผ้าปูโต๊ะ
  • ประสานงาน กองกลาง มก. ในการสั่งพวงหรีด  ในนามมหาวิทยาลัย
  • ประสานงาน กองกลาง มก. ในการขอพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย :

  • กรรมการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี
  • กรรมการตรวจรับพัสดุ-ครุภัณฑ์
  • ดูแล จัดให้บริการยืม/คืน ป้ายสามเหลี่ยม  ผ้าปูโต๊ะ
Job Description (JD)

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน 

 1. พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2  สังกัดหน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ
  (ปี พ.ศ. 2545-2552)
 2. พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 สังกัดหน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์
  งานบริหารและทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ  (ปี พ.ศ. 2552-2553)
 3. พนักงานพิมพ์ ส.3  สังกัดหน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
  สำนักงานเลขานุการ  (ปี พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน)

การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

ปี 2560

 1. หลักสูตร การบันทึกข้อมูลแบบออนไลน์ในฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มก.
  จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่  8 มีนาคม 2560
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนะนำสุดยอดบริการจาก 3 ยักษ์ใหญ่ด้านไอที
  จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่  14 กรกฎาคม 2560
 3. หลักสูตร Microsoft Office 365
  จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่ 6-7 มิถุนายน 2560

ปี 2559

 1. หลักสูตร สร้างเว็บเพจอย่างมืออาชีพ WordPress
  จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่  24-25 กุมภาพันธ์ 2559
 2. หลักสูตร  การจัดการสารสนเทศในระบบคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มก.
  จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่  16 มีนาคม 2559
 3. หลักสูตร การใช้งาน KU Cloud Storage
  จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

ปี 2558

 1. หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Google Apps สำหรับการศึกษา
  จัดโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่  6 มกราคม 2558
 2. หลักสูตร  Team for Work ….. Work for Team
  จัดโดย สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่  22-24  มกราคม 2558  ณ Royal Gems Golf Club and Resort  จ.นครปฐม
 3. หลักสูตร Desktop Author โปรแกรม e-book สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ IT
  จัดโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่ 11 กันยายน 2558

ปี 2557

 1. หลักสูตร สร้างเว็บเพจอย่างมืออาชีพ WordPress รุ่นที่ 2
  จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่ 18-19 สิงหาคม 2557
 2. หลักสูตร ใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรให้คุ้มค่าและปลอดภัย
  จัดโดย ภาควิชานิเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่ 12 กันยายน 2557 ณ อาคารมนุษยศาสตร์ 1  ห้องประชุมชั้น 1
 3. หลักสูตร รู้เรา เข้าใจเขา : การทำงานราบรื่น ความสำเร็จทวีคูณ
  จัดโดย สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่ 30 กันยายน 2557   ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นส์
 4. หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Google Apps สำหรับองค์กร
  จัดโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
 5. หลักสูตร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Less Paper
  จัดโดย สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์บริหารกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่ 1-2 ธันวาคม 2557

ปี 2556

 1. หลักสูตร การทำแบบสอบถามออนไลน์ โดย Google Docs
  จัดโดย งานบริการวิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่ 13-14 มิถุนายน 2556
 2. หลักสูตร จุดประกาย ระบบงานธุรการสำนักงาน ให้ก้าวไกล ทันคน ทันงาน ทันเวลา
  จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  วันที่ 13 กันยายน 2556
 3. หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Google Apps สำหรับองค์กร
  จัดโดย บริษัท เบรมสตีล จำกัด ร่วมกับงานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานเลขานุการ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556

ปี 2555

 1. การใช้งานเว็บไซด์ใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จัดโดย หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่ 12 มีนาคม 2555 
 2. หลักสูตร สร้างและจัดการฐานข้อมูลองค์การด้วย Microsoft Access 2007
  จัดโดย บริษัท City Hubs ร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วันที่ 18-19 เมษายน 2555

ปี 2554

การศึกษาดูงาน

การศึกษาดูงาน

ปี 2557

 1. ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน (ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการและวิจัย)
  ณ สำนักบริการวิชาการ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2557

ปี 2555

 1. เยี่ยมชมดูงานระบบ AMS e-Office
  ณ สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2554

 1. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ณ พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงและหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์
  และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
  วันที่ 21 มิถุนายน 2554
 

Individual Development Plan (IDP) :

 

เอกสารอื่น ๆ

คำสั่ง-ประกาศ-ข้อบังคับ มก. 

 1. คำสั่ง : มอบอำนาจให้คณบดี เป็นผู้มีอำนาจออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงิน
  ค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน  (30 ก.ค. 46 เป็นต้นไป)
 2. คำสั่ง : มอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีในการอนุมัติ
 3. การเดินทางไปต่างจังหวัดของนิสิต  (2 ธ.ค. 58 เป็นต้นไป)
 4. คำสั่ง : แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
  เข็มศิลปวิทยา  (7 ม.ค. 59 เป็นต้นไป)
 5. คำสั่ง : แต่งตั้งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร  (18 ม.ค. 59  เป็นต้นไป)
 6. ประกาศ : อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องประชุม สัมมนา (25 เม.ย. 61 เป็นต้นไป)
ระเบียบงานสารบรรณ

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ

 1. แบบฟอร์มยืมอุปกรณ์พิธีสงฆ์
 2. แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม 0219 , 0203
 3. แบบฟอร์มส่งไปรษณีย์    ฟอร์ม Excel / ฟอร์ม PDF
 4. แบบฟอร์มขอของที่ระลึก
 5. แบบฟอร์มคำขอมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7100
 6. แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ลูกจ้างเปลี่ยนสถานภาพ) 
 7. แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ลูกจ้างเปลี่ยนสถานภาพ) 
 8. แบบคำขอซื้อกระดาษภาษาอังกฤษ
 9. แบบคำขอหนังสือรับรองเพื่อศึกษาต่อ

 

แบบฟอร์มการพิมพ์หนังสือสารบรรณ

 

แบบประเมินความพึงพอใจ

 1. การใช้ห้องประชุม
 2. การใช้บริการหน่วยสารบรรณ
 3. การใช้บริการโปรแกรม e-Document ระบบรับส่งเอกสาร
 4. การขอซื้อกระดาษหัวจดหมาย