สุภาพร คำปลิว


หัวหน้าหน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์
ตำแหน่ง :
นักวิเทศสัมพันธ์
การศึกษา   
: ปริญญาโท      สาขาวิชา    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร)

 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน / JD

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  1. งานในภารกิจของหัวหน้าหน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์
  2. งานวิเทศสัมพันธ์
  3. งานสารบรรณ
  4. งานประชุม
  5. งานพิธีการ/กิจกรรมต่าง ๆ
  6. งานด้านเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการ  
  7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

 

การฝึกอบรม/ IDP

การฝึกอบรม

ปี 2556

 - อบรมหลักสูตร  “การปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านวิเทศ รุ่นที่ 72″

 เมื่อวันที่ 21 – 25 มกราคม 2556 

- อบรมหลักสูตร  “เปิดมุมมอง การใช้ Social Network ให้เกิดประสิทธิภาพในงานและองค์กรเพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ                 อาเซียน” 

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556

ปี 2555

 - อบรมหลักสูตร  “การเตรียมตัวรองรับยุค AEC (อาเซียน) สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ”

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555  

- อบรมหลักสูตร  “จิตวิทยาการสื่อสารด้วยใจสำหรับหัวหน้า”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555

ปี 2554 

- อบรมหลักสูตร  “เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร  ”

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554

การศึกษาดูงาน

การศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล

ผลงาน/รางวัล

  • -