หน่วยยานพาหนะ

ภาระงานหลัก

  • ขอบข่ายภาระงาน :

-บริการยานพาหนะ
-ดูแล บำรุงรักษายานพาหนะ
-แนะนำเส้นทาง/แผนที่การเดินทาง

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • รายละเอียดการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

  • คู่มือการปฏิบัติงาน (ผังไหล)

JD/ IDPs

  • JD/ IDPs

 

งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลอื่นๆ

  • งานโครงการ