กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้จากการศึกษาดูงาน มอ.

km การดูงาน มอ.ของ สล.

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2561 สล.จัดประชุมถ่ายทอดความรู้จากการศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มการเงินและพัสดุ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา กลุ่มงานแผนและพัฒนาคุณภาพ กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ และกลุ่มคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม โดยมีบุคลากร สล.เข้าประชุมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 68 คน (รวมบุคลากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ อีก 2 คน) โดยแต่ละกลุ่มได้นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. และระบบสนับสนุนการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน ซึ่งข้อเสนอแนะในการนำระบบต่างๆ มาใช้ ผู้เกี่ยวข้องจะนำไปพิจารณาและหารือกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ บุคลากรทุกคนต้องเริ่มจากการปรับปรุงงาน ปรับวิธีการทำงานให้สอดคล้องและยอมรับกันก่อนค่อยทำระบบสนับสนุนต่อไป และเห็นควรดำเนินการผ่านคณะกรรมการด้านไอที เพื่อที่จะได้ดูในภาพรวมและความเหมาะสม

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.