KM ประสบการณ์การทำวิจัยสถาบัน…จากงานประจำ…สู่งานวิจัย

วิจัยสถาบัน

สำนักงานเลขานุการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM)    เรื่อง ประสบการณ์วิจัยสถาบัน : จากงานประจำ…สู่งานวิจัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐-๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๐๒๐๓ อาคารชูชาติ กำภู  โดยมีหัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ เป็นผู้แลกเปลี่ยนหลัก พร้อมกับแบ่งปันประสบการณ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรของ สล. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยสถาบันและประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน/อบรมเกี่ยวกับการทำวิจัยฯ

ดูรูปภาพจาก e-Photo

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.