Archive for สิงหาคม, 2014

สำนักงานเลขานุการ จัดอบรมการสื่อสารภายในหน่วยงาน-การคิดเชิงวิเคราะห์

IMG_0458

สำนักงานเลขานุการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสื่อสารภายในหน่วยงาน” และ “การคิดเชิงวิเคราะห์” ให้กับหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยงานและผู้แทนจากงานต่างๆ ของสำนักงานเลขานุการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง และอาจารย์อเนกลาภ สุทธินันท์ ที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารบริการและคุณภาพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ดูรูปได้ที e-Photo