Archive for ธันวาคม, 2013

กรรมการสายสนับสนุนประชุมสัญจรครั้งที่ 1-2556 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

ประชุมสัญจร กก สนับสนุน

คณะกรรมการสายสนับสนุน คณะวิศวฯ  ประชุมคณะกรรมการสัญจรครั้งที่ 1/2556 เพื่อระดมสมอง “แนวทางการพัฒนากรรมการสายสนับสนุน”และ“แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการสายสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2557” ขึ้น เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการในปัจจุบัน และผู้ที่เคยเป็นคณะกรรมการ รวมถึงผู้ที่ทำกิจกรรมส่วนรวมของคณะฯ เข้าร่วมประชุมและจัดทำแผนปฏิบัติการ จำนวน 32 คน ดูภาพจาก e-Photo

โครงการ Star Service Awards ดูงานการให้บริการบริษัททรูฯ

ดูงาน true

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยนางสาวชุติมา เทพเฉลิม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ได้นำบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ที่ได้รับรางวัล “Star service Awards” และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในโครงการคัดเลือก Star Service Awards ประจำปี พ.ศ. 2556 ผู้ที่เคยได้รับรางวัล Star Service Awards รวมทั้งบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะฯ จำนวน 35 คน  เข้าศึกษาดูงานทางด้านการให้บริการของบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  อาคารทรูทาวเวอร์ 2 ถนนพัฒนาการ โดยมีคุณศุภรา อวัยวานนท์ Deputy Director และพนักงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการการให้บริการของบริษัทฯ รวมทั้งได้นำชมการปฏิบัติงานของ Call Center เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ดูรูปจาก e-Photo