Archive for มิถุนายน, 2013

สัมมนาบุคลากรประจำปี 2556

IMG_7896

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2556  (จัดรวมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 – 2 มิถุนายน 2556  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และจังหวัดตราดมีบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดและฟังการเสวนา เรื่อง “มุมอง แลกเปลี่ยน :  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ในภาคเช้า จำนวน  392 คน เข้าร่วมฟังการเสวนา การเตรียมความพร้อมของคณะฯ สู่หลักสูตรนานาชาติ  จำนวน  210 และบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา ณ จังหวัดตราด  จำนวน 205 คน ดูรูปภาพจาก e-Photo