Archive for เมษายน, 2013

เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) “กลยุทธ์การคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อของภาควิชา”

IMG_5487-km

คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้กำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ทางด้านการผลิตบัณฑิตฯ  เรื่อง กลยุทธ์การคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อของภาควิชา และการบริหารจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม โดยเชิญภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และภาควิชาวิศวกรรมเคมี เป็นวิทยากรการแลกเปลี่ยนความรู้ ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องเรียน ๑๗๓๐๔ อาคารนานาชาติ ชั้น ๓ เพื่อให้ผู้บริหารภาควิชา/หน่วยงาน และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งจักได้ดำเนินการจัดเก็บองค์ความรู้และนำไปเผยแพร่ต่อไป มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนจำนวน 30 คน สรุปการเสวนา “กลยุทธ์การคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อของภาควิชา”

คู่มือการเสนอโครงการ PQI ครั้งที่ 2

PDCA

หน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนันสนุนคณะวิศวฯ ทุกท่านส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อพัฒนาการทำงาน พร้อมชิงเงินรางวัลกับ “โครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.” สามารถส่งข้อเสนอโครงการปรับปรุงงานมายังงานแผนและประกันคุณภาพ ของคณะวิศวฯ มก. ภายใน วันที่ 23 เม.ย. 56 นี้ค่ะ รีบๆ ส่งกันเข้ามาเยอๆ นะคะ  คู่มือการนำเสนอโครงการ PQI ครั้งที่ 2

ปชส.การอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน

employee-training

หลักสูตร โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม – 4  มิถุนายน 2556 ซึ่งท่านสามารถเลือกทั้ง 5 หลักสูตรหรือเลือกเพียงบางหลักสูตร ตามมาดู เอกสารแนบ…!!! กันได้เลยค่ะ… ที่มา. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)