Archive for มีนาคม, 2013

ศึกษาดูงานทางด้านการให้บริการของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

IMG_5214-1

บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการ Star Service Awards ประจำปี พ.ศ.2555  และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ศึกษาดูงานด้านการให้บริการ ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26  มีนาคม  2556 ระหว่างเวลา  10.00 – 12.00 น. มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน : ผังไหล ให้แก่บุคลากรภาควิชา/หน่วยงาน คณะวิศวฯ ประจำปี 2556

ผังไหลภาควิชา

เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก เจ้าหน้าที่ภาควิชา/โครงการพิเศษต่าง ๆ ของคณะฯ   จำนวน  30 คน แบ่งกลุ่มตามหัวข้อ ดังนี้  -กลุ่มที่ 1                   การเบิกค่าสอน ภาคปกติ                                                        [...]

มาแบ่งปันความรู้กันเถอะ

knowledge

ใช้เว็บไซต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการแชร์ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นแก่กันและกัน เราจะเป็นสำนักงานที่มีความรู้และสำนักงานแห่งการแบ่งปันนะครับ (ทดสอบ)    

หน่วยการเจ้าหน้าที่ สล. จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2556

IMG_4138

สล. จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2556 วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 0203 ชั้น 2 อาคารชูชาติ กำภู คลิกดู ข้อมูลประกอบการสัมมนา

Training Need

เว็บไซต์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เว็บไซต์สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ   เว็บไซต์สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เว็บไซต์ HR Corner   สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Development Center)  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง