Archive for มกราคม, 2013

ประชุมบุคลากรสำนักงานเลขานุการ

IMG_0015

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 สำนักงานเลขานุการ ได้ประชุมบุคลากรสำนักงานเพื่อแจ้งเรื่องต่างๆ เช่น การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน สล. การแต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ แนะนำบุคลากรใหม่ สล. ผลการประเมินและแผนการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ สล. ปี 2555 ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 และได้แบ่งปันความรู้จากการฝึกอบรม one share one division ฯลฯ

บุคลากร สล. ได้รับเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น มก. 2555

ดีเด่นมก

บุคลากรสำนักงานเลขานุการ ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยให้เป็นบุคลากรดีเด่น มก. ประจำปี 2555 โดยมีบุคลากร คือนางสาวสุภาพร คำปลิว (พนักงานมหาวิทยาลัย) และนายชูศรี ทะรารัมย์ (ลูกจ้างประจำ) ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2555 โดยได้เข้ารับรางวัลในงานวันขอบคุณบุคลากร มก. เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์