Archive for 2013

กรรมการสายสนับสนุนประชุมสัญจรครั้งที่ 1-2556 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

ประชุมสัญจร กก สนับสนุน

คณะกรรมการสายสนับสนุน คณะวิศวฯ  ประชุมคณะกรรมการสัญจรครั้งที่ 1/2556 เพื่อระดมสมอง “แนวทางการพัฒนากรรมการสายสนับสนุน”และ“แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการสายสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2557” ขึ้น เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการในปัจจุบัน และผู้ที่เคยเป็นคณะกรรมการ รวมถึงผู้ที่ทำกิจกรรมส่วนรวมของคณะฯ เข้าร่วมประชุมและจัดทำแผนปฏิบัติการ จำนวน 32 คน ดูภาพจาก e-Photo

โครงการ Star Service Awards ดูงานการให้บริการบริษัททรูฯ

ดูงาน true

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยนางสาวชุติมา เทพเฉลิม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ได้นำบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ที่ได้รับรางวัล “Star service Awards” และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในโครงการคัดเลือก Star Service Awards ประจำปี พ.ศ. 2556 ผู้ที่เคยได้รับรางวัล Star Service Awards รวมทั้งบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะฯ จำนวน 35 คน  เข้าศึกษาดูงานทางด้านการให้บริการของบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  อาคารทรูทาวเวอร์ 2 ถนนพัฒนาการ โดยมีคุณศุภรา อวัยวานนท์ Deputy Director และพนักงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการการให้บริการของบริษัทฯ รวมทั้งได้นำชมการปฏิบัติงานของ Call Center เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ดูรูปจาก e-Photo

สัมมนาบุคลากรประจำปี 2556

IMG_7896

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2556  (จัดรวมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 – 2 มิถุนายน 2556  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และจังหวัดตราดมีบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดและฟังการเสวนา เรื่อง “มุมอง แลกเปลี่ยน :  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ในภาคเช้า จำนวน  392 คน เข้าร่วมฟังการเสวนา การเตรียมความพร้อมของคณะฯ สู่หลักสูตรนานาชาติ  จำนวน  210 และบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา ณ จังหวัดตราด  จำนวน 205 คน ดูรูปภาพจาก e-Photo

เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) “กลยุทธ์การคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อของภาควิชา”

IMG_5487-km

คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้กำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ทางด้านการผลิตบัณฑิตฯ  เรื่อง กลยุทธ์การคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อของภาควิชา และการบริหารจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม โดยเชิญภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และภาควิชาวิศวกรรมเคมี เป็นวิทยากรการแลกเปลี่ยนความรู้ ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องเรียน ๑๗๓๐๔ อาคารนานาชาติ ชั้น ๓ เพื่อให้ผู้บริหารภาควิชา/หน่วยงาน และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งจักได้ดำเนินการจัดเก็บองค์ความรู้และนำไปเผยแพร่ต่อไป มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนจำนวน 30 คน สรุปการเสวนา “กลยุทธ์การคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อของภาควิชา”

คู่มือการเสนอโครงการ PQI ครั้งที่ 2

PDCA

หน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนันสนุนคณะวิศวฯ ทุกท่านส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อพัฒนาการทำงาน พร้อมชิงเงินรางวัลกับ “โครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.” สามารถส่งข้อเสนอโครงการปรับปรุงงานมายังงานแผนและประกันคุณภาพ ของคณะวิศวฯ มก. ภายใน วันที่ 23 เม.ย. 56 นี้ค่ะ รีบๆ ส่งกันเข้ามาเยอๆ นะคะ  คู่มือการนำเสนอโครงการ PQI ครั้งที่ 2