คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียนเชิญผู้สนใจเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ภายใต้โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Download

Read more

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559

Read more