การยื่นผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2561

นิสิตที่จะส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษล่าช้า ขอให้ทำคำร้องทั่วไป เรื่อง ขอส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษล่าช้า แนบสำเนาใบคะแนน ผ่าน อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หัวหน้าภาค และคณบดี นำส่งที่ สำนักทะเบียนฯ มก.ฝ่ายบริการการเรียนการสอน ชั้น 2 ด่วนที่สุด ซึ่งจะรวบรวมเสนอ ผู้บริหารพิจารณาต่อไป

Read more

การแยกสังกัดสาขาวิชานิสิตกลุ่มบางเขน ประจำปีการศึกษา 2561

>> ประกาศการแยกสังกัดสาขาวิชา >> หลักเกณฑ์การแยกสังกัดสาขาวิชา >> กำหนดการแยกสังกัดสาขาวิชา

Read more

ตรวจสอบผลการอนุมัติใบขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ

นิสิตที่ส่งใบขอจบการศึกษา ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (ภาคปกติ) สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 – 8 มีนาคม 2562 หากไม่พบรายชื่อ ให้รีบดำเนินการติดต่อหน่วยทะเบียน(พี่สุชาดา) ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2562  มิฉะนั้นทางคณะฯ จะยืนยันรายชื่อการส่งใบขอจบการศึกษาตามประกาศ นิสิตที่ทำใบคำร้องเปลี่ยนประเภทการลงทะเบียนเรียน จาก

Read more

อาจารย์วิศวฯ ไฟฟ้า รับรางวัล IEEE PES Thailand Chapter Young Engineer Award 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับรางวัล IEEE PES Thailand Chapter Young Engineer Award 2018 จาก ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในงาน IEEE PES

Read more