ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษาประเภท ขัดสน จากเงินกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดใบสมัครทุนขัดสน คลิก อัปโหลดใบสมัครทุนขัดสน (โปรดสแกนเอกสารให้ชัดเจน) คลิก สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

Read more

ประกาศทุนการศึกษานิสิตภาคพิเศษ (ทุนช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2562

ขอให้นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษา (ทุนช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2562 มาลงชื่อใบสำคัญรับเงินที่โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี) ตามวันเวลาดังนี้ -รหัสนิสิต 59  ให้มาลงชื่อ  วันจันทร์ที่ 15- วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน

Read more

ทุนฉุกเฉินสำหรับนิสิตที่ประสบปัญหาจาก COVID-19

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ประสบปัญหาเนื่องจากผู้ปกครองที่ดูแลเรื่องค่าลงทะเบียน ขาดแคลนรายได้จากปัญหา COVID-19 สามารถส่งใบสมัครขอรับทุนฉุกเฉินช่วยเหลือได้ที่ https://forms.gle/GY86bgQGWEs15PHJ7

Read more

ประกาศมก. รายชื่อนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ขอให้นิสิตตรวจสอบประกาศรายชื่อนิสิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ลิงค์นี้ http://bit.ly/2tOvQbO นิสิตสามารถปริ๊นเอกสารตามลิงค์ด้านบน เพื่อดำเนินการทำคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่งทางสำนักบริหารการศึกษา ชั้น 1 ต่อไป สิ่งที่นิสิตต้องเตรียม คือ 1) ใบเสร็จรับเงิน KU2 ในภาคการศึกษาถัดไป หรือ KU9 (ใบโอนเงินฝากธนาคารฉบับจริง)

Read more