ใบคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เลื่อนรับปริญญา/ขอเข้ารับปริญญา/ขอแต่งกายด้วยชุดปกติขาว

ใบคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 1. ใบคำร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร คลิก 2. ใบคำร้องขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (สำหรับนิสิตที่ทำเรื่องขอเลื่อนจากปีที่แล้ว) คลิก 3. ใบคำร้อง ขอแต่งกายด้วยชุดปกติขาว/ขอเข้ารับในสมณเพศ คลิก

Read more

ประกาศมก. เรื่อง นิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่นกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

Read more