เลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 อย่าลืมมาใช้สิทธิเลือก นายกสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เบอร์ 1 : นายตะวัน สุวัฑฒนะ(ต้น) เบอร์ 2 : นายณัฐพงศ์ พงษ์ธัญญะวิริยา(แบงค์) เบอร์

Read more

ประกาศมก. รายชื่อนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ขอให้นิสิตตรวจสอบประกาศรายชื่อนิสิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ลิงค์นี้ http://bit.ly/2tOvQbO นิสิตสามารถปริ๊นเอกสารตามลิงค์ด้านบน เพื่อดำเนินการทำคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่งทางสำนักบริหารการศึกษา ชั้น 1 ต่อไป สิ่งที่นิสิตต้องเตรียม คือ 1) ใบเสร็จรับเงิน KU2 ในภาคการศึกษาถัดไป หรือ KU9 (ใบโอนเงินฝากธนาคารฉบับจริง)

Read more