ทุนการศึกษา พานาโซนิค ประจำปี 2563

นิสิตที่สามารถสมัครทุนได้ต้องเป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล/อุตสาหการ/คอมพิวเตอร์/ไฟฟ้า/เคมี ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก  ส่งใบสมัครที่หน่วยกิจการนิสิต อาคาร 3 ชั้น 1 สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 2 กันยายน 2563

Read more

ประกาศรายชื่อนิสิตได้รับทุนการศึกษาประเภทขัดสน ประจำปีการศึกษา 2563

     • ขอให้นิสิตมารายงานตัว ณ ห้อง 3201 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 2) ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา  

Read more

ทุนฉลองสมโภชพรเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 สมัครได้ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

Read more

ทุนการศึกษาบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

รับสมัครทุนการศึกษาบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษาปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ทุน ผู้สมัครทุนต้องเป็นนิสิตปี 3-4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / เครื่องกล / เคมี เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป 1.  ทุนประเภทที่

Read more