ประกาศทุนเรียนดีสำหรับนิสิตภาคพิเศษ (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2561

นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนเรียนดี (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2561 ขอให้ติดต่อที่ห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ เพื่อลงชื่อในใบสำคัญรับเงินเพื่อเบิกทุนให้นิสิต ทั้งนี้ให้นิสิตเตรียมเอกสารมายื่นดังนี้ 1.สำเนาบัตรนิสิต 2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต (ประเภทบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) เอกสารทั้ง 2 ข้อข้างต้น ให้รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อเบอร์โทรศัพท์ , E-mail และสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด

Read more

ประกาศทุนการศึกษานิสิตภาคพิเศษ (ทุนช้างเผือก) ปีการศึกษา 2561

นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนช้างเผือก ปีการศึกษา 2561 ขอให้มาติดต่อที่ห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ เพื่อลงชื่อในใบสำคัญรับเงินสำหรับเบิกเงินทุนให้นิสิตทั้งนี้ให้นิสิตเตรียมเอกสารมายื่นที่โครงการฯ ด้วยดังนี้ 1.สำเนาบัตรนิสิต 2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต (ประเภทบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) เอกสารทั้ง 2 ข้อข้างต้น ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมใส่ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ , E-mail  และสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด (ตัวบรรจง) ให้เรียบร้อย

Read more

ประกาศทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก พร้อมใบสมัคร ประจำปีการศึกษา 2562

ใบสมัครทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีการศึกษา 2562 1. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด ดาวน์โหลดใบสมัคร 2. มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประเภทเรียนดี (ขัดสน) ดาวน์โหลดใบสมัคร 3. มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ดาวน์โหลดใบสมัคร 4. บมจ.บางจากปิโตรเลียม ดาวน์โหลดใบสมัคร

Read more

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาปริญญาโท/เอก จาก สวทน. และบ้านปู/Compact International

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาปริญญาโท/เอก จาก สวทน. และบ้านปู/Compact International • วันพุธที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 13.00-14.00 น. • ห้อง 8403 อาคาร 8 ชั้น 4

Read more