Untitled Document  3.234.245.125
Untitled Document
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2548 มี 79 งาน
พ.ศ. 2549 มี 46 งาน
พ.ศ. 2550 มี 49 งาน
พ.ศ. 2551 มี 132 งาน
พ.ศ. 2552 มี 125 งาน
พ.ศ. 2553 มี 186 งาน
พ.ศ. 2554 มี 128 งาน
พ.ศ. 2555 มี 143 งาน
พ.ศ. 2556 มี 116 งาน
พ.ศ. 2557 มี 105 งาน
พ.ศ. 2558 มี 102 งาน
พ.ศ. 2559 มี 75 งาน
พ.ศ. 2560 มี 104 งาน
พ.ศ. 2561 มี 135 งาน
พ.ศ. 2562 มี 159 งาน
พ.ศ. 2563 มี 25 งาน


หน้าแรก
เพิ่มรูปเข้า e-Photo
อ่านวิธีการค้นหารูป
งานบริการวิชาการและวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
www.kucity.com
e-Photo ระบบเก่า

ภาพกิจกรรมต่างๆของคณะฯ

เนื่องจากพื้นที่ server มีจำนวนจำกัด ท่านสามารถติดต่อขอรูปปีก่อนๆได้ในรูปแบบ CD ที่ประชาสัมพันธ์คณะฯครับ

ชื่องาน : วันที่ : เดือน : ปี :
เรื่องที่มาใหม่ล่าสุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ประชุม Green Office วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ( 1 )

เรื่องที่มีผู้ชมมากที่สุด
งานวิศวรวมใจ สวัสดีปีใหม่ 2554 วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ( 4089 )
งาน "วิศวฯ ประสานใจ ต้อนรับปีใหม่ 2553" วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ( 3550 )
งานขอบคุณบุคลากร มก. ประจำปี 2553 วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ( 2977 )

ปี 2559
Okayama University of Science High School จัดโครงการส่งเสริมการศึกษา วิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ วันที่ 7 มกราคม 2559
การบรรยายพิเศษเรื่อง Innovative Value Creation โดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา วันที่ 11 มกราคม 2559
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ NCKU Taiwan วันที่ 12 มกราคม 2559
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์อันเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน วันที่ 22 มกราคม 2559
ประชุมหัวหน้างานหัวหน้าหน่วย สำนักงานเลขานุการฯ วันที่ 22 มกราคม 2559
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกรมฝนหลวง วันที่ 25 มกราคม 2559
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Hyhakyong Korea วันที่ 26 มกราคม 2559
พิธีรับมอบเครื่อง Visual Inspection จากบริษัท Ryowa วันที่ 27 มกราคม 2559
ผู้บริหารคณะฯร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพคณะฯ ด้วยเกณฑ์ EdPEx วันที่ 28 มกราคม 2559
มหาวิทยาลัย Strathclyde เข้าพบคณบดี วันที่ 28 มกราคม 2559
พิธีวางพวงมาลา วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
งานประชุมวิชาการ+งานเกษตรแฟร์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
Otto-von-Guericke University Magdeburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าพบคณบดี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
วันสร้างงาน ดงตาลสานฝัน (Job Fair) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
LUMA Centre of the University of Helsinki สาธารณรัฐฟินแลนด์ เข้าพบคณบดี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
การประชุม Lunch Talk งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
งานวันสถาปนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา วันที่ 1 มีนาคม 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 9 วันที่ 11 มีนาคม 2559
งานแถลงข่าว ความร่วมมือกับ Pantip.com ณ Center Point วันที่ 14 มีนาคม 2559
National Chungching University เข้าพบคณบดี วันที่ 17 มีนาคม 2559
ประชุมหัวหน้าหน่วยหัวหน้างาน สล. เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการโครงการกิจกรรม วันที่ 23 มีนาคม 2559
กิจกรรมKM เรื่องประสบการณ์วิจัยสถาบัน จากงานประจำ...สู่งานวิจัย วันที่ 24 มีนาคม 2559
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วันที่ 4 เมษายน 2559
งานครอบครัวสุขสันต์ วันสงกรานต์ + สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน วันที่ 8 เมษายน 2559
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2559 วันที่ 26 เมษายน 2559
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท เจฟอกซ์ แอร์คราฟท์ จำกัดกับภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ วันที่ 28 เมษายน 2559
อบรมโครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (PQI) วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ (e-revenue) วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
การประชุม Lunch Talk งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคล วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
กิจกรรม KM อีเมล์ เคยู กูเกิล เรียนรู้เพลินๆ กับการใช้งาน วันที่ 3 มิถุนายน 2559
ประชุมชี้แจงการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ(QAIS) วันที่ 9 มิถุนายน 2559
สอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2559
MOU กับบริษัท โทรีเซ็นต์ไทยเอเยนซี่ TTA วันที่ 15 มิถุนายน 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์ลงนาม MOU กับบริษัท โทรีเซ็นต์ไทยเอเยนซี่ TTA วันที่ 15 มิถุนายน 2559
สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 16 ถึง วันที่ 18 มิถุนายน 2559
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ english Ready now วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
ผู้บริหารคณะฯร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายวิชาการประจำปี 2559 วันที่ 7 ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายสนับสนุน ประจำปี 2559 วันที่ 12 ถึง วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน โครงการ Star Service Awards วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2559 และพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
งานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 1 สิงหาคม 2559
ผู้เข้าร่วมโครงการ PQI ศึกษาดูงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 2 สิงหาคม 2559
การประชุมบุคลากรสายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 4 สิงหาคม 2559
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2559
อบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2558 วันที่ 8 สิงหาคม 2559
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมมราชินีนาท วันที่ 10 สิงหาคม 2559
การประชุมชี้แจงการสอนวิชา การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking) วันที่ 10 สิงหาคม 2559
กิจกรรม 5 ส. สำนักงานเลขานุการฯ วันที่ 1 กันยายน 2559
การบรรยายพิเศษวิชา การคิดเชิงนวัตกรรม Innovative Thinking วันที่ 5 กันยายน 2559
งานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. Bigcleaning Day วันที่ 10 กันยายน 2559
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Hohhaido พบคณบดี วันที่ 15 กันยายน 2559
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะฯ วันที่ 21 กันยายน 2559
งานนนทรีสีทอง 59 วันที่ 23 กันยายน 2559
โครงการ Star Service Awards เยี่ยมชมดูงาน สถาบันฝึกอบรม MK วันที่ 26 กันยายน 2559
งานดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ 59 วันที่ 28 กันยายน 2559
ประกวดผลงานโครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (PQI) วันที่ 29 กันยายน 2559
รศ.ดร.สุทธิศักดิ ศรลัมพ์ รับรางวัล ศ.ดร.ชัย มุกตพันธุ์ วันที่ 29 กันยายน 2559
บุคลากรร่วมถวายความอาลัยแก่ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 14 ตุลาคม 2559
งานวันรับปริญญา วันที่ 24 ตุลาคม 2559
การอบรมสุดยอดหัวหน้างาน เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด วันที่ 25 ตุลาคม 2559
กิจกรรม KM เรื่อง ประเทศไทย 4.0 กับการก้าวย่างของคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ตลาดนัดหลักสูตรและโครงการเลือกแนวทาง วางอนาคต ครั้งที่ 21 วันที่ 17 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ผู้แทนจาก University of Warwick เข้าพบคณบดี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ผู้แทนบริษัท UACJ เข้าพบคณบดี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
พิธีเปิดงานสัมมนา Joint Control วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
โครงการอบรม การใช้งาน Excel สำหรับงานธุรการแบบมืออาชีพ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
การประชุมบุคลากรสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ธันวาคม 2559
อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียน กัลยาณีศรีธรรมราช เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 6 ธันวาคม 2559
งานขอบคุณบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ประจำปี 2559 วันที่ 27 ธันวาคม 2559
งานขอบคุณบุคลากร มก. ประจำปี 2559 วันที่ 29 ธันวาคม 2559

Copyright © 2005. Research & Academic Service Division
Creatived & Powered by Research & Academic Service Division
Tel. 0-2942-8555 ภายใน 1031 ต่อ 1105,1101,1126,1152,1140
Webmaster by onsn@ku.ac.th