Untitled Document  3.234.245.125
Untitled Document
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2548 มี 79 งาน
พ.ศ. 2549 มี 46 งาน
พ.ศ. 2550 มี 49 งาน
พ.ศ. 2551 มี 132 งาน
พ.ศ. 2552 มี 125 งาน
พ.ศ. 2553 มี 186 งาน
พ.ศ. 2554 มี 128 งาน
พ.ศ. 2555 มี 143 งาน
พ.ศ. 2556 มี 116 งาน
พ.ศ. 2557 มี 105 งาน
พ.ศ. 2558 มี 102 งาน
พ.ศ. 2559 มี 75 งาน
พ.ศ. 2560 มี 104 งาน
พ.ศ. 2561 มี 135 งาน
พ.ศ. 2562 มี 159 งาน
พ.ศ. 2563 มี 25 งาน


หน้าแรก
เพิ่มรูปเข้า e-Photo
อ่านวิธีการค้นหารูป
งานบริการวิชาการและวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
www.kucity.com
e-Photo ระบบเก่า

ภาพกิจกรรมต่างๆของคณะฯ

เนื่องจากพื้นที่ server มีจำนวนจำกัด ท่านสามารถติดต่อขอรูปปีก่อนๆได้ในรูปแบบ CD ที่ประชาสัมพันธ์คณะฯครับ

ชื่องาน : วันที่ : เดือน : ปี :
เรื่องที่มาใหม่ล่าสุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ประชุม Green Office วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ( 1 )

เรื่องที่มีผู้ชมมากที่สุด
งานวิศวรวมใจ สวัสดีปีใหม่ 2554 วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ( 4089 )
งาน "วิศวฯ ประสานใจ ต้อนรับปีใหม่ 2553" วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ( 3550 )
งานขอบคุณบุคลากร มก. ประจำปี 2553 วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ( 2977 )

ปี 2557
สำนักงานเลขาฯร่วมอวยพรปีใหม่อาจารย์อาวุโส วันที่ 2 มกราคม 2557
ผู้บริหารคณะร่วมอวยพรปีใหม่นายกสภา มก. วันที่ 6 มกราคม 2557
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง กลุ่มบริษัทกัลฟ์ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. วันที่ 7 มกราคม 2557
งานขอบคุณบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 10 มกราคม 2557
งานประชุมผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 วันที่ 12 มกราคม 2557
ประชุมบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มกราคม 2557
พิธีเปิดศูนย์ Climate Change Data Center วันที่ 24 มกราคม 2557
สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ เยี่ยมชมดูงานด้านงานสารบรรณ วันที่ 27 มกราคม 2557
วันสร้างงาน ดงตาล สานฝัน วันที่ 28 มกราคม 2557
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Work System วันที่ 30 มกราคม 2557
งานเปิดโลกอาเซียน วันที่ 30 มกราคม 2557
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ 3 บูรพาจารย์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
งานสัมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการฯ ณ อำเภอหัวหิน วันที่ 3 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
ต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนโครงการ IUP จากประเทศเกาหลี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
โครงการสัมมนาเพิ่มรายได้ ด้วยพลังงานชุมชน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น โดย JODC วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
สำนักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าศึกษาดูงานด้านรางวัลคุณภาพ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
IMPAC-T International Symposium วันที่ 6 มีนาคม 2557
คณบดีต้อนรับผู้บริหาร บริษัท Bosch Rexroth วันที่ 10 มีนาคม 2557
คณบดีต้อนรับผู้แทนจาก Agricultural Research for Development (CIRAD) วันที่ 14 มีนาคม 2557
ผู้บริหารจากบริษัท ESSO Mobil (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 14 มีนาคม 2557
กิจกรรม KM เรื่อง การเขียน SAR วันที่ 25 มีนาคม 2557
อบรมการใช้โปรแกรมเขียนโครงการ PQI วันที่ 28 มีนาคม 2557
ผู้บริหารจาก College of Electrical and Computer Science, National Taiwan University เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 31 มีนาคม 2557
สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานด้านสารเคมีและยานพาหนะ วันที่ 1 เมษายน 2557
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียม วันที่ 4 เมษายน 2557
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง สารดับเพลิงแบบย่อยสลายได้ วันที่ 10 เมษายน 2557
งานวันครอบครัวสุขสันต์ วันสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2557
การประชุม Lunch Talk งานบริหารและทรัพยากรบุคคล วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
การอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรม SPSS ขั้นพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
สัมมนาทางวิชาการเรื่อง การสอบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรและรายวิชา วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2557
ดูงานด้านบริการวิชาการและวิจัย ณ สำนักบริการวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
งานสัมมนาวิชาการ International Seminar Series on Rail Safety วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
สัมมนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2557 วันที่ 28 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2557
ต้อนรับ Journalist USA วันที่ 2 มิถุนายน 2557
แสดงความยินดี ผอ.สถาบันยานยนต์ คนใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2557
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 18 มิถุนายน 2557
นิสิตชนะเลิศโครงการประกวด นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน ครั้งที่1 วันที่ 23 มิถุนายน 2557
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง ขอตำแหน่งทางวิชาการ ทำอย่างไร วันที่ 30 มิถุนายน 2557
การสัมมนาเรื่อง 2014 International Symposium on Operation Management & Research วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
ผู้บริหารคณะฯร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2013 วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
ผู้บริหารร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ชมรมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น E26 มอบพระวิษณุกรรมให้กับคณะฯ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
บุคลากรร่วมรับฟังการชี้แจงจากคณะกรรมการในการสรรหาคณบดี วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
พิธีลงนามกับกรุงเทพมหานครเพื่อการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคมในภาวะภัยพิบัติ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
บุคลากร สล. ร่วมเสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
งานวันสถาปณาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 1 สิงหาคม 2557
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาหัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน สำนักงานเลขานุการ วันที่ 5 สิงหาคม 2557
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น วันที่ 5 สิงหาคม 2557
ผู้แทนจากราชอาณาจักรภูฏาน เข้าพบคณบดี วันที่ 6 สิงหาคม 2557
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมมราชินีนาท วันที่ 8 สิงหาคม 2557
กระทรวง ICT นำอาจารย์ทั่วประเทศดูงานที่คณะฯ วันที่ 8 สิงหาคม 2557
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 13 สิงหาคม 2557
อาจารย์จาก University of Colorado เข้าพบคณบดี วันที่ 13 สิงหาคม 2557
ประชุมอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 14 สิงหาคม 2557
ผู้ลงสมัครคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี แถลงนโยบายการบริหารงาน วันที่ 14 สิงหาคม 2557
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ชั้นปีที่1 วันที่ 17 สิงหาคม 2557
คณาจารย์และนักเรียนจาก Tokyo Tech High School เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 20 สิงหาคม 2557
การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องจิตอาสาพัฒนาองค์กรและการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ วันที่ 21 สิงหาคม 2557
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณต์อาหารเยี่ยมชม ดูงานคณะฯ วันที่ 27 สิงหาคม 2557
การประชุมงานบริหารและทรัพยากรบุคล (Lunch Talk) วันที่ 28 สิงหาคม 2557
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 3 กันยายน 2557
งานวัน Big Cleaning Day วันที่ 6 กันยายน 2557
โครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร(PQI) วันที่ 12 กันยายน 2557
รับมอบตำแหน่งคณบดี+แสดงความยินดีกับคณบดี วันที่ 17 กันยายน 2557
โครงการให้ความรู้เสริมเพิ่มรายได้ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน หลักสูตรการทำขนมไทย : ลูกชุบ วันที่ 18 กันยายน 2557
ลงนามความร่วมมือร่วมกับกรมชลประทาน วันที่ 22 กันยายน 2557
คณบดีร่วมพิธีเปิดอาคารเสรีไตรรัตน์ วันที่ 23 กันยายน 2557
งานแสดงมุทิตาจิต นนทรีสีทอง วันที่ 24 กันยายน 2557
ประชุมรองคณบดี วันที่ 24 กันยายน 2557
งานดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์ วันเกษียณ วันที่ 26 กันยายน 2557
วันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 วันที่ 29 กันยายน 2557
การอบรมหลักสูตร รู้เรา-เข้าใจเขา การทำงานราบรื่น ความสำเร็จทวีคูณ วันที่ 30 กันยายน ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2557
คณบดีร่วมงาน ครบรอบ 36 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก วันที่ 2 ตุลาคม 2557
สำนักหอสมุด มก. ร่วมแสดงความยินดีกับท่านคณบดี วันที่ 3 ตุลาคม 2557
วิทยาลัยการชลประทานร่วมแสดงความยินดีกับท่านคณบดี วันที่ 7 ตุลาคม 2557
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. วันที่ 7 ตุลาคม 2557
งานแถลงข่าวความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนายานยนต์ใต้น้ำแบบบังคับมือ (ROV) และยานยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติ (AUV) วันที่ 9 ตุลาคม 2557
คณะวิศวฯร่วมลงนามความร่วมมือ การอนุรักษ์ประติมากรรมและลายปูนปั้นประดับสะพานในกรุงเทพมหานคร วันที่ 9 ตุลาคม 2557
กิจกรรม KM เรื่อง IT(มัน)...เป็นเรื่องใกล้ตัว วันที่ 10 ตุลาคม 2557
โครงการ IMPAC -T ได้รับรางวัล JICA President Awards ประจำปี 2014 วันที่ 14 ตุลาคม 2557
ประชุมรองคณบดี ณ ห้องประชุม 0203 วันที่ 15 ตุลาคม 2557
ผู้บริหารคณะฯร่วมอวยพรวันเกิด ศ.ดร.นิวัติ เรืองพานิช นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 16 ตุลาคม 2557
ผอ.สำนักวิจัยการทางทหาร กองทัพบก (สวพ ทบ.) แสดงความยินดีกับคณบดี วันที่ 16 ตุลาคม 2557
ผู้บริหารคณะฯร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ วันที่ 28 ตุลาคม 2557
บริษัท Gulf Co., Ltd เข้าพบคณบดี วันที่ 28 ตุลาคม 2557
โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านงานคลังและพัสดุ วันที่ 28 ตุลาคม 2557
งานตลาดนัดหลักสูตร และโครงการเลือกแนวทาง วางอนาคต ครั้งที่ 19 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
การอบรมเรื่อง รู้เรา เข้าใจเขา การทำงานราบรื่น ความสำเร็จทวีคูณ แก่บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ รุ่นที่ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
คณบดีร่วมงานวันสถาปณา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
การอบรมเรื่อง รู้เรา เข้าใจเขา การทำงานราบรื่น ความสำเร็จทวีคูณ แก่บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ รุ่นที่ 2 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
กิจกรรม KM เรื่อง ครบเครื่องเรื่องดีๆ กับเทคโนโลยี Apple วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ประชุมบุคลากร สำนักงานเลขานุการ ครั้งที่ 2 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
กิจกรรม KM เรื่อง สาระน่ารู้ เพื่อการบริหารเปลี่ยนแปลง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ รางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 8 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง วันที่ 1 ธันวาคม 2557
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ถวายเป็นราชสักการะ ราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 3 ธันวาคม 2557
การประชุมงานบริหารและทรัพยากรบุคล (Lunch Talk) ครั้งที่ 3 วันที่ 12 ธันวาคม 2557
คณบดีร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 22 ปี และพิธีเปิดอาคารการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ วันที่ 18 ธันวาคม 2557
ผู้บริหารคณะร่วมอวยพรปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 22 ธันวาคม 2557
งานวิศวฯ รวมใจ สวัสดีปีใหม่ 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2557
คณบดีร่วมงานวันสถาปนาคณะสัตว์แพทยศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี วันที่ 26 ธันวาคม 2557

Copyright © 2005. Research & Academic Service Division
Creatived & Powered by Research & Academic Service Division
Tel. 0-2942-8555 ภายใน 1031 ต่อ 1105,1101,1126,1152,1140
Webmaster by onsn@ku.ac.th