Untitled Document  34.238.190.122
Untitled Document
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2548 มี 79 งาน
พ.ศ. 2549 มี 46 งาน
พ.ศ. 2550 มี 49 งาน
พ.ศ. 2551 มี 132 งาน
พ.ศ. 2552 มี 125 งาน
พ.ศ. 2553 มี 186 งาน
พ.ศ. 2554 มี 128 งาน
พ.ศ. 2555 มี 143 งาน
พ.ศ. 2556 มี 116 งาน
พ.ศ. 2557 มี 105 งาน
พ.ศ. 2558 มี 102 งาน
พ.ศ. 2559 มี 75 งาน
พ.ศ. 2560 มี 104 งาน
พ.ศ. 2561 มี 135 งาน
พ.ศ. 2562 มี 159 งาน
พ.ศ. 2563 มี 81 งาน


หน้าแรก
เพิ่มรูปเข้า e-Photo
อ่านวิธีการค้นหารูป
งานบริการวิชาการและวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
www.kucity.com
e-Photo ระบบเก่า

ภาพกิจกรรมต่างๆของคณะฯ

เนื่องจากพื้นที่ server มีจำนวนจำกัด ท่านสามารถติดต่อขอรูปปีก่อนๆได้ในรูปแบบ CD ที่ประชาสัมพันธ์คณะฯครับ

ชื่องาน : วันที่ : เดือน : ปี :
เรื่องที่มาใหม่ล่าสุด
ตู้ความดันบวกติดตั้งที่ รพ.ศิริราช ผลงาน ดร.ประพจน์ ขุนทอง วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ( 1 )

เรื่องที่มีผู้ชมมากที่สุด
งานวิศวรวมใจ สวัสดีปีใหม่ 2554 วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ( 4120 )
งาน "วิศวฯ ประสานใจ ต้อนรับปีใหม่ 2553" วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ( 3576 )
งานขอบคุณบุคลากร มก. ประจำปี 2553 วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ( 2997 )

ปี 2554
สล.สดใส ต้อนรับปีเถาะ วันที่ 7 มกราคม 2554
งานวันพบผู้ปกครองนิสิตชั้น ปีที่ 1 ภาคปกติและภาคพิเศษ วันที่ 9 มกราคม 2554
JODC JobFair วันที่ 12 มกราคม 2554
ประชุมคณะกรรมการ KM วันที่ 12 มกราคม 2554
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯครั้งที่ 1 วันที่ 12 มกราคม 2554
พิธีลงนามความร่วมมือกับ บ.Holley Electric จำกัด วันที่ 12 มกราคม 2554
สำนักงานเลขาฯอวยพรวันเกิดคณบดี วันที่ 14 มกราคม 2554
พิธีเปิดห้องออกกำลังกาย Kasetsart Engineering fit & firm วันที่ 14 มกราคม 2554
มหาวิทยาลัยจากปักกิ่งเข้าเยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 16 มกราคม 2554
กิจกรรมวันสร้างงาน ดงตาลสานฝัน Job Fair ครั้งที่ 8 วันที่ 17 มกราคม 2554
ประชุม AAR งานปีใหม่คณะฯ วันที่ 19 มกราคม 2554
เจ้าหน้าที่จากสถานทูตฝรั่งเศสแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาโท วันที่ 20 มกราคม 2554
ประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ สกอ.และ สมศ. วันที่ 25 มกราคม 2554
อาจารย์จาก Korea University เข้าพบคณบดี วันที่ 25 มกราคม 2554
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้าน KM ที่โรงพบาบาลศิริราช วันที่ 26 มกราคม 2554
การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
ผู้บริหาร JODC รายงานผลการจัดหลักสูตร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ 3 บูรพาจารย์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบคณบดี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบอุปกรณ์สาธิตระบบไฮบริดแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554
บริษัทการบินไทยแนะแนวอาชีพนักบินให้กับนิสิต วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554
ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยประเทศออสเตรเลีย เข้าพบคณบดี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
เลือกกรรมการสภาข้าราชการ มก. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
เลือกกรรมการสายสนับสนุน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554
คณบดีจาก Southern Taiwan University เข้าพบคณบดี วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554
แสดงความยินดีกับ รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี สมัยที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
โครงการ Intania Clear Mind คุณธรรม จริยธรรม สำหรับนิสิต วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
ประชุมการจัดทำหนังสือครบรอบ 74 ปี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
พิธีมอบทุนการศึกษา มล.ชูชาติ กำภู วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
กิจกรรม 5 ส. สำนักงานเลขานุการฯ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ ในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสมัยที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
กิจกรรม Cop ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เผยแพร่ข่าวสารอย่างไรในยุค Social Network วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
พิธีปิดโครงการ JODC วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
ผู้บริหารคณะฯแสดงความยินดีกับนายกสภามหาวิทยาลัย ที่ได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสมัยที่ 2 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
คณบดีร่วมงาน 30 ปี สภาข้าราชการ มก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากประเทศอังกฤษ บรรยายพิเศษเรื่อง Commercial Applications for RF MEMS วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
คณบดีร่วมงานวันสถาปณา สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
ประชุมชี้แจงขั้นตอนการแยกสังกัดสาขาวิชาและแนะนำสาขาวิชานิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคปกติและภาคพิเศษ วันที่ 12 มีนาคม 2554
งานแสดงความยินดีแด่อาจารย์คณะฯที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร มก. วันที่ 15 มีนาคม 2554
ประชุมการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชาตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(มคอ) วันที่ 16 มีนาคม 2554
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงานที่คณะฯ วันที่ 17 มีนาคม 2554
การเสวนาเรื่องเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ถูกใจผู้ประเมิน วันที่ 24 มีนาคม 2554
คณบดีร่วมบันทึกรายการ KU Online เรื่องดาวเทียม SMMS วันที่ 24 มีนาคม 2554
ประชุมคณะทำงานจัดพิธีลงนามมอบสถานีภาคพื้นดินของดาวเทียมอเนกประสงค์ SMMS วันที่ 25 มีนาคม 2554
การอบรมเรื่อง เปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ด้วยเทคนิคชุมชนนักปฏิบัติ วันที่ 29 มีนาคม 2554
พิธีลงนามรับมอบสถานีภาคพื้นดินของดาวเทียมอเนกประสงค์ SMMS วันที่ 1 เมษายน 2554
ประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือ ก้าวสู่ปีที่ 74 การเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมในระดับสากล วันที่ 7 เมษายน 2554
วิศวสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรบุคลากรอาวุโส วันที่ 8 เมษายน 2554
ร่วมต้อนรับทีม Skuba ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ รายการ Robocup Iran Open 2011 วันที่ 11 เมษายน 2554
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะวิศวฯร่วมรดน้ำขอพรจากท่านอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัย วันที่ 11 เมษายน 2554
ภาพการแข่งขันของทีม Skuba ณ ประเทศอิหร่าน วันที่ 11 เมษายน 2554
สัมมนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2554 วันที่ 27 ถึง วันที่ 29 เมษายน 2554
สัมมนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2554 กล้อง1 วันที่ 27 ถึง วันที่ 29 เมษายน 2554
สัมมนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2554 กล้อง2 วันที่ 27 ถึง วันที่ 29 เมษายน 2554
ประชุมรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 10 พฤษภาคม 2554
สอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ชั้นปีที่1 ภาคปกติและภาคพิเศษ วันที่ 11 พฤษภาคม 2554
คณบดีร่วมงานแถลงข่าวเครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็กเพื่อชุมชน วันที่ 11 พฤษภาคม 2554
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก เข้าพบคณบดี วันที่ 12 พฤษภาคม 2554
โครงการปฏิบัติธรรม นิสิตรุ่นใหม่ใส่ใจธรรมะ จ.ชลบุรี วันที่ 21 ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2554
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 27 พฤษภาคม 2554
โครงการธรรมทัศนศึกษาไหว้พระ 9 วัด จังหวัดอ่างทอง-อยุธยา-สุพรรณบุรี วันที่ 28 พฤษภาคม 2554
พิธีลงนามว่าจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนจัดการคุณภาพน้ำการประปานครหลวง วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
ประชุมอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2554 วันที่ 1 มิถุนายน 2554
ประชุมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2554 วันที่ 2 มิถุนายน 2554
งานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. (big cleaning day) วันที่ 25 มิถุนายน 2554
อบรมการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ประชุมพิธีเปิดสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 29 กรกฎาคม ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
พิธีเปิดสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2554
งานวันรับปริญญา วันที่ 11 กรกฎาคม 2554
ร่วมต้อนรับทีม SKUBA ชนะเลิศการแข่งขัน World Robo Cup 2011 ณ ประเทศตุรกี วันที่ 14 กรกฎาคม 2554
พิธีมอบประกาศนียบัตร ฝึกอบรมหลักสูตร อุตสาหกรรมอัตโนมัติ รุ่นที่ 1 วันที่ 22 กรกฎาคม 2554
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี วันที่ 22 กรกฎาคม 2554
ประชุมผู้ปกครองและพบอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตชั้นปีที่ 1 โครงการ IUP วันที่ 24 กรกฎาคม 2554
นำเสนอผลงานรางวัล Best Awards วันที่ 25 กรกฎาคม 2554
ประชุมการเตรียมการจัดงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2554
คณบดีแสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทย์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2554
งานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล้อง 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2554
งานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล้อง 2 วันที่ 1 สิงหาคม 2554
อธิการบดีเยี่ยมชมสิ่งประดิษฐ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 2 สิงหาคม 2554
พิธีลงนามความร่วมมือร่วมกับบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด (มหาชน) วันที่ 4 สิงหาคม 2554
สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทยเข้าพบคณบดี วันที่ 18 สิงหาคม 2554
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการให้บริการ ณ สน. บุคลโล วันที่ 23 สิงหาคม 2554
โครงการแบ่งปันความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน_พบเจ้าของไอเดีย รางวัล Best Suggestion Awards ประจำปี 2554 วันที่ 24 สิงหาคม 2554
โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ วันที่ 24 สิงหาคม 2554
ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย วันที่ 26 สิงหาคม 2554
คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการในงานเพื่อนพึ่ง(ภา)เกษตรแฟร์ ปี 2554 วันที่ 26 สิงหาคม 2554
ร่วมต้อนรับนิสิตชนะเลิศรางวัล world cup of computer implemented inventions # 2 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 28 สิงหาคม 2554
คณบดีร่วมวางพวงมาลาอนุเสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ วันที่ 29 สิงหาคม 2554
การสอบโครงการอบรมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตัวเอง วันที่ 30 สิงหาคม 2554
การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย จาก สกอ วันที่ 31 สิงหาคม 2554
กิจกรรม KM Story Teling_การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เกษียณ สายสนับสนุน วันที่ 1 กันยายน 2554
โครงการเรื่องความรู้และหลักการปฏิบัติในการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ วันที่ 2 กันยายน 2554
โครงการ สวก. พบนักวิจัย วันที่ 5 กันยายน 2554
พิธีปิดโครงการอบรมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตัวเอง วันที่ 6 กันยายน 2554
coffee morning talk ครั้งที่10 วันที่ 7 กันยายน 2554
อบรมการเตรียมข้อมูลประชาสัมพัธ์ผ่านจอ Digital Signage วันที่ 8 กันยายน 2554
โครงการอบรมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตัวเองให้กับเจ้าหน้าที่งานอาคาร วันที่ 13 กันยายน 2554
มอบทุนนิสิตหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ วันที่ 13 กันยายน 2554
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง KU-ITC วันที่ 14 กันยายน 2554
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น โดย JODC วันที่ 14 กันยายน 2554
อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้าเข้าเยี่ยมชมคณะฯ วันที่ 14 กันยายน 2554
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการให้บริการ โรงแรมแชงกรีล่า วันที่ 14 กันยายน 2554
คณบดีหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) วันที่ 15 กันยายน 2554
ผู้บริหารคณะวิศวฯร่วมอวยพรวันเกิดท่านอธิการบดี วันที่ 16 กันยายน 2554
KM Talk Day การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เกษียณสายวิชาการ วันที่ 21 กันยายน 2554
งานแสดงมุทิตาจิต นนทรีสีทอง 54 วันที่ 23 กันยายน 2554
งาน สล.สุขสันต์ วันเกษียณ 54 วันที่ 23 กันยายน 2554
รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก(รอบสาม)จาก สมศ วันที่ 26 กันยายน 2554
พิธีปิดโครงการอบรมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตัวเอง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ วันที่ 27 กันยายน 2554
งานดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ วันที่ 28 กันยายน 2554
มอบเครื่องผลิตน้ำสะอาดให้กับมูลนิธิเพื่อนพึ่งภาฯยามยาก วันที่ 30 กันยายน 2554
การประชุมสามัญสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่34 วันที่ 30 กันยายน 2554
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 3 ตุลาคม 2554
ต้อนรับบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด (มหาชน) วันที่ 6 ตุลาคม 2554
ประชุมบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 10 ตุลาคม 2554
รับการตรวจประเมินโครงการประกวดหน่วยงานพอเพียง มก. วันที่ 12 ตุลาคม 2554
รวมภาพน้ำท่วมคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
กิจกรรมฟื้นฟูคณะวิศวกรรมศาสตร์หลังเหตุอุทกภัย ปี2554 Big Cleaning Day วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ วันที่ 2 ธันวาคม 2554
ประชุมอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2_2554 วันที่ 7 ธันวาคม 2554
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 8 ธันวาคม 2554
โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2554 วันที่ 23 ธันวาคม 2554
ผู้บริหารคณะวิศวฯร่วมอวยพรปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 26 ธันวาคม 2554
งานรับขวัญ รวมพลัง ก้าวสู่ปี 2555 The Power of Engineering วันที่ 28 ธันวาคม 2554
สำนักงานเลขานุการฯ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. วันที่ 29 ธันวาคม 2554

Copyright © 2005. Research & Academic Service Division
Creatived & Powered by Research & Academic Service Division
Tel. 0-2942-8555 ภายใน 1031 ต่อ 1105,1101,1126,1152,1140
Webmaster by onsn@ku.ac.th