ทำเนียบนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Research Office Faculty of Engineering Kasetsart University

ดร.ศิริพงศ์ อติพันธ์

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

KURDI

ดร.ชินภัทร ทิพโยภาส

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

KURDI

ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

KURDI

ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

KURDI

นายธนพัฒน์ เกิดสุข

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

KURDI

ดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

KURDI

ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

KURDI

ดร.พสิษฐ์ (ฐิติวัฒน์) สืบสุวงศ์

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

KURDI

ดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

KURDI

ดร.ภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

KURDI

ดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัย

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

KURDI

นายวิศว์ ศรีพวาทกุล

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

KURDI

ดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

KURDI

ดร.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

KURDI