ทำเนียบนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Research Office Faculty of Engineering Kasetsart University

ดร.สุรีรัตน์ ผลศิลป์

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

KURDI

ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

KURDI

นางพรทิพย์ เล็กพิทยา

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

KURDI

ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

KURDI

นางดวงฤดี ฉายสุวรรณ

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

KURDI

นายธนวรรธก์ มีศักดิ์

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

KURDI

นเร ผิวนิ่ม

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

KURDI

ดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

KURDI

ดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

KURDI

ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

KURDI

ดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

KURDI

ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

KURDI

ดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

KURDI

ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

KURDI

ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

KURDI

ดร.อรทัย จงประทีป

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

KURDI

ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

KURDI

นายธเนศ ณ วิเชียร

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

KURDI

นางสาวสุภัตรา ทิพพิลา

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

KURDI