ทำเนียบนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Research Office Faculty of Engineering Kasetsart University

ดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

KURDI

ดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

KURDI

ดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

KURDI

นางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

KURDI

ดร.จีมา ศรลัมพ์

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

KURDI

ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

KURDI

ดร.ชาติ เจียมไชยศรี

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

KURDI

ดร.ณัฐพล ลี้อบาย

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

KURDI

พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

KURDI

ดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

KURDI

ดร.วิทรัช ยุทธวงศ์

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

KURDI

ดร.วิไล เจียมไชยศรี

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

KURDI

ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

KURDI

ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

KURDI

นางสาวสุชีลา พลเรือง

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

KURDI

นายปรัชญา จันทร์ศักดิ์

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

KURDI