ทำเนียบนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Research Office Faculty of Engineering Kasetsart University

ดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

KURDI

ดร.อนุสรณ์ สืบสาย

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

KURDI

ดร.มานพ เจริญไชยตระกูล

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

KURDI

ดร.ชลิดา เนียมนุ้ย

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

KURDI

ดร.ธงไทย วิฑูรย์

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

KURDI

ดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

KURDI

ดร.กานดิส สุดสาคร

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

KURDI

ดร.ณัชพล เจียรสำราญ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

KURDI

ดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

KURDI

ดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

KURDI

ดร.ปวีนา ประไพนัยนา

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

KURDI

ดร.พรรณทิศา ลิ้มแหลมทอง

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

KURDI

ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

KURDI

ดร.เมตตา เจริญพานิช

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

KURDI

ดร.เมธี สายศรีหยุด

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

KURDI

ดร.วลีพร ดอนไพร

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

KURDI

ดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

KURDI

ดร.ศุภพัชรี รอดเดชา

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

KURDI

ดร.สิริพล อนันตวรสกุล

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

KURDI

ดร.อรรถศักดิ์ จารีย์

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

KURDI

นางสาวชนาธิป อุทัย

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

KURDI

นายปริญญา บุญทัน

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

KURDI