ทำเนียบนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Research Office Faculty of Engineering Kasetsart University

ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

ดร.หัชทัย ชาญเลขา

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

ดร.กฤษณะ ไวยมัย

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

ดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

ดร.จเร เลิศสุดวิชัย

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

ดร.จันทนา จันทราพรชัย

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

นายจิตติ นิรมิตรานนท์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

นายชวณัฐ นาคะสันต์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

ดร.ชัยพร ใจแก้ว

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

ดร.บัณฑิต มนัสเกษมศักดิ์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

นายประดนเดช นีละคุปต์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

นายปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

ดร.ปิยเมษฐ์ วิษณุเวช

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

ดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

ดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

ดร.วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

นายสิทธิชัย ศรีอ่อน

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

ดร.สุภาพร เอื้อจงมานี

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

นายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

ดร.อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

ดร.อานนท์ รุ่งสว่าง

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

ดร.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI

นายพิทักษ์ นาคทรงแก้ว

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

KURDI