ทำเนียบนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Research Office Faculty of Engineering Kasetsart University

ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

KURDI

ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

KURDI

ดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

KURDI

ดร.วรวุฒิ หวังวัชรกุล

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

KURDI

ดร.รมิดายุ อยู่สุข

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

KURDI

ดร.กฤษ วงษ์เกษม

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

KURDI

ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

KURDI

ดร.คธายุทธ ก๋ามะโน

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

KURDI

ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

KURDI

ดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

KURDI

ดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

KURDI

ดร.ชนะ รักษ์ศิริ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

KURDI

ดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

KURDI

ดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

KURDI

ดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

KURDI

ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

KURDI

ดร.พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

KURDI

ดร.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

KURDI

ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

KURDI

ดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

KURDI

ดร.สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

KURDI

ดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

KURDI

ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

KURDI

ดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

KURDI