ทำเนียบนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Research Office Faculty of Engineering Kasetsart University

ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

นายธนัช สุขวิมลเสรี

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

นายรังสรรค์ วงศ์จีรภัทร

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

ดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

ดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

นายจิรัฏฐ์ เทพรักษ์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

ดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

ดร.ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

ดร.บารเมศ วรรธนะภูติ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

ดร.ปัญญาวุธ จิรดิลก

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

ดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

ดร.ปิยะ โชติกไกร

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

ดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

ดร.วิโรจน์ รุโจปการ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

ดร.วีระเกษตร สวนผกา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

นายสรวิศ สุภเวชย์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

ดร.สโรช บุญศิริพันธ์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

ดร.สุธาริน สถาปิตานนท์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

ดร.สุริยน เปรมปราโมทย์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

ดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

ดร.เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

ดร.อนุเผ่า อบแพทย์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

ดร.อภินิติ โชติสังกาศ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

ดร.อมร พิมานมาศ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI

ดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

KURDI