ทำเนียบนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Research Office Faculty of Engineering Kasetsart University

ดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

นางสาวกุลภวา จามรมาน

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.ชูเกียรติ การะเกตุ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

นายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

นางสาวณิชเบญญา จันทนจุลกะ ฤกษ์หร่าย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.ดุสิต ธนเพทาย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.เด่นชัย วรเศวต

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.ถิระภัทร จริยะนรวิชช์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

นายธงชาติ เกิดผล

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

นายธนากร ฆ้องเดช

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.เนาวรัตน์ เทพหริรักษ์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

นายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.พีระยศ แสนโภชน์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.มิติ รุจานุรักษ์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

นายยุทธศักดิ์ อุราธรรมกุล

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.วชิระ จงบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.วรฐ คูหิรัญ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.วรดร วัฒนพานิช

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

นางสาววัชรี วีรคเชนทร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

นายศิริวัฒน์ พูนวศิน

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.สมหญิง ไทยนิมิต

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.อัจฉรา พิเชฐจำเริญ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI

ดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

KURDI