ทำเนียบนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Research Office Faculty of Engineering Kasetsart University

ดร.จิรเมธ ช้างคล่อม

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

KURDI

ดร.จิระวัฒน์ กณะสุต

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

KURDI

ดร.ณัฐ มาแจ้ง

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

KURDI

ดร.ดนย์ปภพ มะณี

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

KURDI

ดร.นภาพร เปี่ยมสง่า

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

KURDI

ดร.เปรม รังสิวณิชพงศ์

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

KURDI

ดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

KURDI

นายยุทธนา ตาละลักษมณ์

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

KURDI

ดร.วรรณดี ไทยสยาม

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

KURDI

ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

KURDI

สมฤทัย ทะสดวก

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

KURDI

ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

KURDI

นายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

KURDI

ดร.อดิชัย พรพรหมินทร์

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

KURDI