ทำเนียบนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Research Office Faculty of Engineering Kasetsart University

ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.เฉลิมพล เปล่งสะอาด

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.จิระชัย มิ่งบรรเจิดสุข

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

นางชมาพร เจียรบุตร

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.ชวลิต กิตติชัยการ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.ชัชพล ชังชู

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

นายชาญเวช ศีลพิพัฒน์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

นายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

นายธงชัย หฤทัยสดใส

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.ประพจน์ ขุนทอง

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.พงศ์ธร พรหมบุตร

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

นายภูมเรศ แสงราม

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.วรพงษ์ สว่างศรี

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

นายวัชระ เครือรัฐติกาล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

นายสมพงษ์ พิเชฐภิญโญ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

นายสมสุข เตชสมบูรณ์สุข

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.อภิชาต แจ้งบำรุง

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.อัญชนา วงษ์โต

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI

ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

KURDI