สาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม  : www.ce.eng.ku.ac.th

วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ งานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการควบคุมแผนที่ด้วยการประยุกต์ใช้หลักวิชาการทางคณิตศาสตร์ เรขาคณิต ตรีโกณมิติ หรือ ดาราศาสตร์ ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เพื่อการสร้างงานแผนที่ที่มีความถูกต้องและมีความละเอียดสูง  ด้วยเป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนต่องานแขนงอื่นๆ  จึงเป็นสาขาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ

เรียนสาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดีอย่างไร

มีการสอนและปฏิบัติงานภาคสนามทั้งในและนอกสถานศึกษา มีความผูกพันระหว่างอาจารย์และนิสิต

ใครที่เหมาะกับสาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์

เป็นผู้ที่มีความรอบคอบ มีความคิดริเริ่ม  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความสามารถในการตัดสินใจลุยในทุกสภาพภูมิประเทศ และทนต่อทุกสภาพภูมิอากาศ

หลักสูตรที่เปิดสอน

– ภาคพิเศษ

เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร

– การสำรวจภาคพื้นดิน
– การสำรวจด้วยดาวเทียม
– การสำรวจข้อมูลระยะไกล
– ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์จบแล้วทำงานอะไร

เป็นผู้นำและควบคุมในการใช้และผลิตแผนที่เพื่อการวางแผน ออกแบบ วิเคราะห์ ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์เรียนอะไรบ้าง

การสำรวจขั้นพื้นฐานจนถึงการสำรวจขั้นสูง ตลอดจน  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อผลิตแผนที่ที่มีความละเอียดและความถูกต้องสูง

ติดต่อสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โทรศัพท์/โทรสาร 0-2579-7565 www.ce.eng.ku.ac.th