สถาบันวิศวกรรมพลังงาน

ให้บริการเป็นที่ปรึกษา ศึกษา วิจัย ตรวจสอบ ตรวจวัด และวิเคราะห์ ตลอดจนบริการจัดฝึกอบรมด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีสะอาด สิ่งแวดล้อม   รวมถึงการให้บริการออกแบบ แนะนำและควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ อนุรักษ์พลังงาน
รักษาการผู้อำนวยการสถาบัน  รศ.ดร.ศิริกัลยา  สุวจิตตานนท์
ที่ตั้ง ชั้น 1 และ ชั้น 2 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  โทร. 0 2940 5913, 0 2942 8697  โทรสาร 0 2940 5914     http://www.eei-ku.com