สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

การจัดฝึกอบรม-สัมมนาเชิงวิชาการด้านการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาคาร สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม  ให้บริการเป็นที่ปรึกษา ศึกษา วิจัย และออกแบบเกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัย แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

ผู้อำนวยการสถาบัน  รศ.ดร.สุรชัย  รดาการ
ที่ตั้ง ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์     โทร.0 2942 8555 ต่อ 1852, 0 2942 8930,  และ 0 2942 8389   โทรสาร 0 2942 8930   http://fpei.ku.ac.th/