สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ช่วยผลักดันให้นโยบายด้านไอทีของประเทศ สามารถนำมาใช้ในห้องปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ และให้บริการเป็นที่ปรึกษา และการบริการวิชาการต่าง ๆ บริการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ผู้อำนวยการสถาบัน ผศ.ดร.สมนึก  คีรีโต
ที่ตั้ง ห้อง 4207 ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์   โทร 0 2942 8555 ต่อ 1138