สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม

ให้บริการที่ปรึกษา และเป็นแหล่งทำการวิจัยและพัฒนา รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล  รวมทั้งให้บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการควบคุม ซ่อมแซม และบำรุงรักษาทางด้าน การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การผลิตเบ็ดเสร็จ (CIM) การใช้เครื่องจักรกล CNC และเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่อื่น ๆ เช่น CAD/CAM/CAE และเป็นโรงงานต้นแบบให้นักลงทุน และบุคคลทั่วไปเยี่ยมชม ศึกษา รวมถึงความร่วมมือสนับสนุนการสอนการวิจัยกับองค์กรและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

รักษาการผู้อำนวยการสถาบัน   รศ.ดร.ชวลิต  กิตติชัยการ
ที่ตั้ง อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม   โทร. 0 2942 8567-70, 0 2942 8571   http://www.rdipt.ku.ac.th/