ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

บริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบ งานระบบของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ระบบดับเพลิงด้วยโฟม สารสะอาดดับเพลิง การตรวจสอบและทดสอบระบบดับเพลิง นอกจากนี้ ยังได้ริเริ่มหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คือ โครงการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบปรับอากาศและทำความเย็น ซึ่งสามารถให้บริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบงานด้านระบบปรับอากาศระบบระบายอากาศ ระบบทำความเย็น ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายของควัน
หัวหน้าศูนย์ รศ.ดร.ประกอบ  สุรวัฒนาวรรณ   ที่ตั้ง อาคาร 9 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โทร. 0 2942 8555  ต่อ 1803   http://www.cst.eng.ku.ac.th , http://www.acr.eng.ku.ac.th