ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ผลิตภัณฑ์ยาง

ให้คำปรึกษาแนะนำการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางและถ่ายทอด ฝึกอบรม ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแม่พิมพ์ฉีดผลิตภัณฑ์ยางโดยมุ่งเน้นไปที่ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ พัฒนากระบวนการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง โดยประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์การไหลของเนื้อยางในแม่พิมพ์ในสภาวะเงื่อนไขต่าง ๆ
หัวหน้าศูนย์  ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์  รอดขวัญ
ที่ตั้ง อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม  โทร. 0 2942 8567-70, 0 2942 8571   http://www.rdipt.ku.ac.th/cerm_thai.html