ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการเกษตร

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการเกษตร (Center of Excellence in Embedded System in Agritronics (CESA)) เป็นศูนย์ที่ทำหน้าที่พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) และซอฟต์แวร์ฝังตัว และฝึกอบรมเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวให้กับนิสิตและบุคคลทั่วไป รวมทั้งสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการนำระบบสมองกลฝังตัวไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการและตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
หัวหน้าศูนย์ รศ.ณัฐวุฒิ  ขวัญแก้ว  E-mail: fengntk@ku.ac.th
ที่ตั้ง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 6 อาคารชูชาติ กำภู
โทร. 0 2942 8555 ต่อ 1522     โทรสาร 0 2942 8555 ต่อ 1550