ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางยานยนต์พลังงานทางเลือก

เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ ที่เน้นการประหยัดพลังงานและประยุกต์ใช้พลังงานทางเลือก และเป็นศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือก ให้คำปรึกษาและบริการด้านการออกแบบยานยนต์และชิ้นส่วน ความปลอดภัยและมาตรฐาน การผลิตและการทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ และการทดสอบอุปกรณ์และชิ้นส่วนยานยนต์พลังงานทางเลือก และจัดฝึกอบรม
หัวหน้าศูนย์ อ.ดร. เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์
ที่ตั้ง อาคาร 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์  โทร. 0 2942 8555  ต่อ 1803-4
http://me.eng.ku.ac.th/services.html