ศูนย์ศึกษาการจัดการบำรุงรักษา

ให้บริการและเป็นที่ปรึกษาในการตรวจสอบและพัฒนาด้านการจัดการบำรุงรักษาแก่โรงงาน ศึกษาและพัฒนา Computerized Maintenance Management Systems (CMMS)  พัฒนาระบบ Distance Learning เพื่อถ่ายทอดเรื่อง Total Maintenance Management , Spare Part Management Condition Based Management, Maintenance and Productivity Measurement
หัวหน้าศูนย์ รศ.ดร.อัศนีย์  ก่อตระกูล
ที่ตั้ง  ห้อง 810 อาคาร 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร 0 2942 8555 ต่อ 1438, 1145   โทรสาร 0 2579 0358    http://mmec.eng.ku.ac.th