ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน

ให้บริการวิชาการและวิจัย ให้คำปรึกษา จัดฝึกอบรม และเป็นแหล่งข้อมูลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นถึงการจัดการพลังงานทดแทน การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รับดำเนินงานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
หัวหน้าศูนย์ รศ.เกียรติไกร  อายุวัฒน์
ที่ตั้ง ห้อง 8503-8504 ชั้น 5 และห้อง 8711-8712 ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2942 8410 โทรสาร 0 2942 8410 ต่อ 111 http://www.eeec.eng.ku.ac.th