ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรและระบบภูมิสารสนเทศ (RM-GIS)

เป็นศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรและระบบภูมิสารสนเทศที่เน้นการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรและการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรและการประมวลผลด้วยระบบภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อใช้ในการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิศวกรรมและการจัดการทรัพยากร  และให้คำปรึกษาและแนะนำ พร้อมจัดฝึกอบรม
หัวหน้าศูนย์ รศ.ดร.หรรษา  วัฒนานุกิจ
ที่ตั้ง ห้อง 4206 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม  (อาคาร 4)
http://gis.eng.ku.ac.th/contact.html และ http://gis.eng.ku.ac.th