ศูนย์วิจัยวิศวกรรมปฐพีและธรณีภัย

เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ปรับปรุงโครงสร้างองค์จากเดิมในชื่อ ศูนย์วิจัย   และพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานรากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารให้เหมาะสมกับสภาพงานวิจัยขององค์กรในปัจจุบันโดยเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรม  ปฐพี  วิศวกรรมเขื่อน  และธรณีพิบัติภัยของประเทศ  ให้บริการทางวิชาการ  เช่น การศึกษา การสำรวจ การออกแบบ และวิเคราะห์งานทางด้านวิศวกรรมปฐพีและธรณีพิบัติภัย แก่หน่วยงาน รวมถึงทำงานศึกษาวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการวิจัยประยุกต์ที่สามารถนำผลไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยตรง
หัวหน้าศูนย์ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ที่ตั้ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  โทร. 0 2942 8555 ต่อ 1313 และ 1139 โทรสาร 0 2579 2265 http://www.gerd.eng.ku.ac.th